Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intervention in regular practice to bring down external exposure to agricultural personnel or activity transfer over certain boreal food-chains : a sensitivity analysis dicted towards needs in early decision making.

Intervention in regular practice to bring down external exposure to agricultural personnel or activity transfer over certain boreal food-chains : a sensitivity analysis dicted towards needs in early decision making. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Ronny, Ulvsand Thomas
Ort: Umeå
Sidor: 23
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40329-4.3)
Nyckelord Radioaktivt nedfall, upptag, intern exponering, extern exponering, föda, jordbruksprodukter, skogsprodukter, konsekvens, dos, beslutsfattande
Sammanfattning Rapporten utgör en del av en studie rörande "Problem med radioaktivt nedfall i livsmedelssektorn" med fokus på förhållanden kort tid efter nedfall, och lämpliga - men av nödvändighet enkla - radioekologiska bedömningar, som grund för konsekvensanalys i tidigt skede. Vissa aspekter på denna beslutssituation betonas, vilket berör: identifiering av tidskritiska faser och effekter på produktionen av senareläggning av det normala jordbruksarbetet i fält, väntad förorening i olika livsmedelsråvaror och konsekvenser för den potentiella användningen av t ex spannmål eller hö, såväl som alternativ för bedömning eller avvägning av kostnad - t ex exponering av jordbrukspersonal - mot nytta för någon annan kategori - t ex avseende skördens storlek. En känslighetsanalys görs av nyttan med att senarelägga fortsatt arbete i det reguljära skördearbetet beträffande avstyrd extern dos till personalen. Den motsvarande negativa effekten på skörden uppskattas också. Dessutom beaktas nuvarande och potentiell användning i Sverige av näringskedjor i skogsekosystem, speciellt med avseende på dynamiken i upptaget under tidiga faser efter nedfall. Detta berör främst sådana grupper i befolkningen som kan erhålla relativt hög intern exponering genom radioaktivt cesium i olika livsmedelsprodukter från skogen (vilt, fisk, bär etc.).
Abstract The current study concerning "Fallout problems in the sector of food production and supply" focus on primary problems, and suitable - but of necessity simple - radioecological estimates, as a means for consequence analysis in early phases after fallout. Particular attention is paid to certain facets of decision making in such a situation dealing with: identification of time-critical phases and effects on productivity of delay in agricultural practice; expected contamination levels in the primary production and consequences for the potential use of e.g. crops or hay; as well as alternatives for presenting or balancing cost - e.g. exposure to personnel - against benefit for another category - e.g. in terms of crop production. A sensitivity analysis is performed on the gain in retarding onset of certain steps in the regular field work, as regards decrease in external exposure of personnel. The corresponding negative effects on the harvest is also estimated. Furthermore, present and potential uses in Sweden of food-chains in forest exosystems are considered, particularly with regard to the dynamics of the uptake in early phases after a fallout. This concerns mainly groups in the population which would be of particular interest with regard to internal exposure due to the content of ardioactive caesium in various products (game, fish, berries etc.).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182