Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datorstödd ledning av sjukvård i krig. Uppgifts- och användaranalys LeV:1.

Datorstödd ledning av sjukvård i krig. Uppgifts- och användaranalys LeV:1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Hans Erik, Marmolin Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-14
Rapportnummer: (FOA C 50061-5.2)
Nyckelord Task analysis, computer support, Human computer interaction, medical care, C3I-system, Uppgiftsanalys, Ledningssystem, datorsystem, ledningssystem, datorstöd, människa-datorinteraktion, sjukvård
Sammanfattning I föreliggande rapport redovisas en analys av den del av sjukvårdsledningen i krig som avser hänvisning av skadade till primärkirurgisk vård. Analysen omfattar uppgiftens mål, information om de resurser som skall fördelas och om de behov som skall täckas samt beslutsfattarens egenskaper. Uppgiftsanalysen skall ligga till grund för de krav som skall ställas på ett datorstött ledningssystem speciellt vad avser uppgiftsfördelningen mellan datorstöd och användare. Den utgör första steget i en användarcentrerad design metodik som kommer att tillämpas vid utvecklingen av ett datorstött ledningssystem.
Abstract This report presents an analysis of management of medical care in wartime with regard to directing wounded to primary surgical treatment. The analysis includes objectives of the task, the needed information about resources to allocate and demands to satisfy, and the characteristics of the decision maker. It will constitute a groundwork for defining the requirements for a C3I-system, mainly the task responsibility between computer support and system user. It is the first step in a user-centered design methodology which will be used in the development of a computer supported C3I-system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182