Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

"Har inte försvaret också ansvar för sina anställdas familjer". En studie av familjesociala problem efter nedläggningen av A6.

Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Birgitta, Karlsson Jan Ch, Martinsen Ann-Charlotte
Ort: Stockholm
Sidor: 61
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-30
Rapportnummer: (FOA C 50063-5.3)
Nyckelord förbandsnedläggning, familjesociala problem, closure of military bases, social problems of families, 55
Sammanfattning Rapporten har två syften: Dels att ge försvarsmyndigheter kunskap om vilka problem militärfamiljer upplevt efter en förbandsnedläggning, dels att förmedla råd om åtgärder från dessa familjer. Vi har intervjuat ett antal hustrur till militärer vid ett indraget regemente och vi jämför dessa resultat med material från en tidigare undersökning av männen. Vi finner att i de flesta familjer framträder någon av dess parter eller hela familjen som förlorare, därvid isolerar vi vilka faktorer, som ligger bakom respektive mönster. De åtgärdsförslag som framkommer gäller dels ett utvidgat generellt regelverk, dels åtgärder specifikt inriktade på varje enskild familj.
Abstract The report has two aims: First to provide the defence authorities with knowledge regarding the problems experienced by military families after the closing down of a training base, secondly to convey advice on actions from these families. We have interviewed the wives of a number of men who had served at a now discontinued regiment and have compared these results with data from a previous study of the men. We find that in most of the families one party or the entire family emerges as the loser; we have then identified factors which contribute to each respective pattern. The suggested actions which emerge concern both an extended general regulation code and measures specifically directed towards each individual family.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182