Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Target selection in anti-tank helicopter operations: consistency of results.

Target selection in anti-tank helicopter operations: consistency of results. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlström Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-04-17
Rapportnummer: (FOA C 50076-5.2)
Nyckelord armeflyg, judgment, policy capturing, bedömning, målval, 53
Sammanfattning Tre studier har tidigare genomförts avseende det målval, som besättningen i pansarvärnshelikopter gör i en stridssituation. Studierna har genomförts med hjälp av "policy capturing". I föreliggande studie har konsistensen i bedömningarna över tid och situation studerats medelst dels replikation, dels "split-half"-teknik. Försökspersoner var amerikanska och svenska armeflygförare. Resultaten visade hög konsistens både i form av test-retest korrelationer mellan bedömningarna och i form av vikter, som givits de olika ledtrådarna. Detta resultat stödjer grundförutsättningen för "policy capturing", nämligen, att det finns stabila strategier, som beslutsfattare följer.
Abstract Three previous studies of judgment in target selection situations have been conducted using policy capturing. In the present study, the consistency over time and situations has been assessed by means of a replication and split-half technique. The subjects were US and Swedish Army aviators. The results showed high consistency as measured both in terms of test-retest correlations between judgments and in terms of the weights given to the cues. This result supports the basis of policy capturing, namely that there are stable policies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182