Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Realism i humanvetenskaperna - och ett planeringsproblem.

Realism i humanvetenskaperna - och ett planeringsproblem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Jan Ch, Jakobsen Liselotte, Blomgren Ebbe
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-08-21
Rapportnummer: (FOA C 50087-5.3)
Nyckelord realism, humanvetenskap, planering, human sciences, 55
Sammanfattning Den kritiska realismens vetenskapsfilosofi presenteras med särskild tonvikt på dess syn på humanvetenskaperna. Realismen menar att vetenskapligt arbete syftar till att förstå de mekanismer som producerar händelser, genom att analysera hur dessa händelser överhuvudtaget kan existera. Realismens syn på kausala lagar innebär att dessa inte gäller empiriska regelbundenheter utan tendenser hos mekanismer. Inom humanvetenskaperna kan prediktioner knappast göras, eftersom forskningsobjekten här är verksamma i öppna system. Detta medför att de konkreta empiriska utfallen bestäms av en sådan mängd faktorer att de i praktiken är omöjliga att förutse. Vad som kan förutses är vilka mekanismer som kommer att vara verksamma och i vilken "riktning" dessa kommer att verka. I rapporten diskuteras konsekvenserna av denna vetenskapssyn för planering. Här föreslås också att forskning för försvarsplanering skall bygga på en distinktion mellan nödvändiga och tillfälliga relationer.
Abstract The philosophy of science known as "critical realism" is presented with special emphasis on its view on the human sciences. The essence of scientific work is, according to realism, to understand the mechanisms which produce events by means of analysing how the events can exist at all. Realism views causal laws as statements not about empirical patterns but about tendencies of mechanisms. It is seldom possible to make predictions in the human sciences since their objects are acting in open systems. This means that concrete empirical cases are defined by so many factors that they in practice are impossible to predict. What is predictable is which mechanisms will be in action and in what "direction" they will act. The report discusses the consequences of this perspective for planning. It is suggested that research for defence planning should be based on the distinction between necessary and contingent relations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182