Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Yrkesofficerares arbetsmiljö i armen. Resultat från delstudie 1 om arbetsmiljö, förtidsavgångar och hälsa

Yrkesofficerares arbetsmiljö i armen. Resultat från delstudie 1 om arbetsmiljö, förtidsavgångar och hälsa Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nystedt Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-08-18
Rapportnummer: (FOA C 50093-5.3)
Nyckelord arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö, feedback, job satisfaction, work environment, 55
Sammanfattning I studier av förtidsavgångar har forskningen främst fokuserats på att identifiera de faktorer som påverkar beslutet att frivilligt sluta sin anställning. Ett huvudantagande i dessa studier är att arbetsotillfredsställelse är den faktor som främst ligger bakom beslutet att sluta sin anställning. I den aktuella studien undersöks hur olika individfaktorer och arbetsmiljöfaktorer enskilt och i kombination med varandra är relaterade till yrkesofficerares avsikt att sluta sin anställning i armen. Dessutom undersöks hur individ- och arbetsmiljöfaktorer är relaterade till yrkesofficerares upplevelser av psykiska och somatiska besvär. I undersökningen deltar yrkesofficerare som under 1986-88 var elever vid OHS, yrkesofficerare som under 1987/88 var elever vid KHS AK, KHS HK samt en grupp officerare, som utbildats i den äldre befordringsgången. Sammanlagt deltar 632 officerare i studien. Resultatet visar att trivsel i arbetet har det högsta sambandet med avsikt att sluta sin anställning. De faktorer som främst bidrog positivt till trivsel i arbetet var organisations engagemang, inställning till arbetet, psykosocialt arbetsklimat och kamratstöd. De faktorer som främst bidrog till arbetsotillfredsställelse var kvantitativ belastning och rollkonflikter. Undersökningen visar också på samband mellan framförallt olika arbetsmiljöfaktorer och negativ feedback från arbetet å den ena sidan och upplevda psykiska och somatiska besvär å den andra sidan.
Abstract In the study of voluntary turnover, researchers have typically focused on identifying the major influences on the decision to stay or leave. A main assumption in the studies is that the major determinant of turnover is job dissatisfaction. The present study tests how different individual and work environmental factors separately or together are related to army officers´ intention to leave the army. Furthermore, the study tests how individual and work environmental factors are related to officers´ mental and somatic health. 632 army officers participated in the study. The findings of the study show that job dissatisfaction had the highest relation to intention to leave. The factors that contributed positively to job satisfaction were organizational committment, job attachment,psycho-social climate and co-worker support. Factors contributing negatively tojob satisfaction were work load and role conflict. The results also suggests that different work environmental factors and negativ feedback from work are related to mental and somatic symtoms.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182