Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Drivkrafter bakom handlingar under ockupation

Drivkrafter bakom handlingar under ockupation Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jerkeby Stefan, Karlsson Jan Ch
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-16
Rapportnummer: (FOA C 50095-5.3)
Nyckelord ockupation, motstånd, resistance, Danmark, Norge, andra världskriget, 55
Sammanfattning I denna rapport diskuteras olika förklaringar till handlingar under ockupation. Diskussionen omfattar förklaringar som hänför sig till ockupanten respektive den ockuperade befolkningen. En del av dessa förklaringar betraktar vi som mer fruktbara än andra. Dessa förklaringar använder vi för att tolka och analysera händelser under de tyska ockupationerna av Danmark och Norge 1940-45. Våra förklaringar utgår från en diskussion av begreppen ockupation, ockupationsmakt och motstånd. I anslutning till denna diskussion redogör vi för våra uppfattningar om hur begreppen ockupation, ockupationsmakt och motstånd bör definieras i en analys av ockupationshandlingars orsaker. Den teoretiska stadga som vi på detta sätt försöker ge fenomenet icke-militärt motstånd under ockupation, menar vi till stor del saknas i den befintliga litteraturen om ockupationer och motstånd. Vi menar här att en god grund för planering av civilt försvar och icke-militärt motstånd bör innehålla en teoretisk diskussion av det slag som vi presenterar här, dvs en diskussion om vilka drivkrafterna är för olika samhällsgruppers agerande i fredstid, i krig eller i en samhällskris av annat slag.
Abstract In this report we discuss different explanations of actions during military occupation. This discussion includes explanations refering to the occupying power and to the occupied population respectively. Some of these explanations appear to be more fruitful than others. These explanations are used for interpretation and analysis of events during the German occupation of Denmark and Norway 1940-45. Our explanations proceed from a discussion of the concepts of occupation, occupying power and resistance. In connection with this discussion we account for our views as to how the concepts occupation, occu- pying power and resistance should be defined in an analysis of causes of ac- tions. In doing so we try to achieve a theoretical consistency which seems to be lacking in most of the research on non-military resistance during occupa- tion. In our view a good basis for planning for civil defence and non-military resistance should as far as possible include a theoretical discussion of the kind presented here. This means a discussion of which are the driving forces for different social groups in peacetime, at war or in other kinds of crisis in society.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182