Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Europeiska opinioner om försvars- och säkerhetspolitik

Europeiska opinioner om försvars- och säkerhetspolitik Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Jan Ch, Blomgren Ebbe
Ort: Stockholm
Sidor: 96
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-11-12
Rapportnummer: (FOA C 50096-5.3)
Nyckelord ERGOMAS, försvar, opinion, säkerhet, 55
Sammanfattning I forskningsorganisationen ERGOMAS (European Research group On Military And Society) finns en grupp som analyserar opinioner och debatt kring försvar och säkerhet. Denna rapport är en redovisning av en del av den diskussion som fördes vid gruppens möte i Bryssel, Belgien i december 1991. Opinioner i ett antal europeiska länder redovisas, både avseende nationella och övernationella (framför allt EG och NATO) lösningar på säkerhetsproblem. I samband med redovisningarna pekas också på de problem som finns att mäta denna typ av opinioner. I rapportens avslutande del presenteras planerna på ett gemensamt europeiskt projekt. I samband härmed diskuteras tänkbara teorietiska förklaringar till opinioner och opinionsförändring inom försvarsområdet. Som avslutning finns några synpunkter på svensk opinions- och värderingsforskning och en argumentation för ERGOMAS värde för svenska försvaret.
Abstract In ERGOMAS (European Research Group On Military And Society) there is a group analyzing opinions and debate concerning defence and security. This report is a description of the discussion held at a meeting in Brussels, Belgium, in december 1991. Public opinions in a number of European countries are presented, regarding both national and transnational (mainly EC and NATO) solutions to security problems. In connection with this some problems of measurement concerning this type of opinions are indicated. In the last part of the report, plans for a common European project are presented. Theoretical explanations for opinions and opinion changes in the defence area are discussed. Some remarks on Swedish opinion and value research and arguments for the value of ERGOMAS for Swedish defence conclude the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182