Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Prestation hos stridsvagnsbesättningar relaterad till kognitiv förmåga och motivation hos besättningsmedlemmarna

Prestation hos stridsvagnsbesättningar relaterad till kognitiv förmåga och motivation hos besättningsmedlemmarna Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wallenius Claes
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-02-09
Rapportnummer: (FOA C 50103-5.3)
Nyckelord prestation, coping, struktureringsförmåga, emotionellt engagmang, kognitiv förmåga, gruppsammanhållning, appraisal, cohesion, 55
Sammanfattning Stridsvagnsgrupper från tre pansarregementen delades utifrån befälsbedömningar och skjutsimulatordata in i tre kriteriegrupper med avseende på prestationsförmåga: under medelnivå, medelnivå och över medelnivå.Kognitiv förmåga, struktureringsförmåga, emotionellt engagemang, kontrollupplevelse och uppfattning av personrelaterad respektive uppgiftsrelaterad sammanhållning studerades hos individerna i de tre kriteriegrupperna (n=130). Resultaten visade att individer som ingick i stridsvagnsgrupper som prestationsmässigt bedömts under medel hade ett lägre emotionellt engagemang och lägre grad av uppgiftsrelaterad sammanhållning. Däremot uppvisade dessa individer i genomsnitt en bättre struktureringsförmåga och i viss mån en upplevelse av större påverkansmöjligheter än individer i grupper som bedömts prestationsmässigt genomsnittliga. De tre kriteriegrupperna skilde sig inte avseende kognitiv förmåga (inskrivningsprov) eller personlrelaterad sammanhållning. Sämre prestation kunde alltså relateras till lägre sammanhållning i bemärkelsen ett gemensamt intresse för uppgiften, däremot inte till sammanhållning i bemärkelsen att man trivs med varandra. Implikationer av resultaten för urval och utbildning diskuteras.
Abstract Tank crews from three Swedish armored regiments were divided into three criterion groups with regard to performance: below average, average, and above average. This classification was based on assessments by superior officers and on gunnery simulator data. cognitive ability, ability to structure, emotional commitment, experience of control and appraisal of person-related and task-related group cohesion respectively, were studied at the individual level in the three criterion gruoups (n=130). The results showed that individuals who belonged to tank crew whose performance was below average had a lower emotional commitment and perceived less task-related group cohesion. On the other hand, these individuals showed on average a better ability to structure and, to some extent, greater experience of control, compared with individuals in groups that were assessed as average in performance. There were no differences between the three criterion groups with reference to cognitive ability (enlistment test) or person-related group cohesion. Lower performance was related to lower cohesion in the sense of a common interest in the task, but not in the sense of the individuals feeling comfortable together. Implications of the results for selection and training are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182