Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskarkulturen vid FOA - Ett jämställdhetsprojekt.

Forskarkulturen vid FOA - Ett jämställdhetsprojekt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundmark Marianne
Ort: Stockholm
Sidor: 109
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-06-26
Rapportnummer: (FOA C 60022-0.1)
Nyckelord equality, gender, genus, organizational cultures, qualitative and inductive methods, jämställdhet, organisatoriska kulturer, begreppsinnebörder, kön, kvalitativa och induktiva forskningsmetoder
Sammanfattning Under projektarbetet genomfördes flera studier. En enkätundersökning riktade sig mot all FOA-personal. Därefter genomfördes kontinuerliga intervjuer med ett urval av 27 FOA-forskare. Det gemensamma för de olika studierna var att kartlägga de innebörder som kvinnor och män gav de tre organisatoriska begreppen kompetensutveckling, kommunikation och ledarskap. Resultatet visade att skillnaderna mellan de innebörder kvinnor och män gav de tre begreppen var så stora att man kan tala om en kvinnlig och en manlig subkultur. Resultatet från intervjuerna visade också att forskarnas personligheter hade betydelse för de innebörder de gav de tre begreppen. Vid sidan av de manliga och kvinnliga subkulturerna utkristalliserade sig därför också två forskarkulturer som var relativt oberoende av kön. I arbetet har socialpsykologisk, liksom kognitivt och psykodynamiskt inriktad teori använts. Dessa teorier har stimulerat till användningen av både kvantitativa och kvalitativa metoder samt induktiva och deduktiva förhållningssätt till data. Under jämförelsen mellan de olika metoderna visade det sig att kvalitativt, induktivt utformade studier som ostrukturerade intervjuer bäst lämpar sig för studier av begrepps innebörder. Den forskning som presenteras i denna rapport ägde rum inom ramen för ett jämställdhetsprojekt som initierats av civildepartementet. Forskningen genomfördes på kvinnliga och manliga anställda vid FOA. Syftet med denna rapport är dubbelt. Det första syftet är att redovisa resultatet från de studier som genomfördes inom ramen för jämställdhetsprojektet. Rapportens andra syfte är att jämföra relevansen av de olika metoder och teorier som har använts i detta arbete.
Abstract The research presented in this report took place within the framework of a project on male and female "equality" at FOA. This "equality"-project was initiated by the Ministery of civil affairs. The research was carried out on personnel working at FOA. The report has two objectives. The first is to describe the results from the studies done within the "equality"-project. The second is to compare the relevance of the different methods and theories user in these studies. The studies were carried out in two different ways. Firstly, almost all personnel working at FOA participated in a questionnaire-study. Secondly, an interview-study was carried out on 27 researchers at FOA. These two types of surveys had the same goal. This goal was to unfold the meanings that the personnel imported in the three organizational concepts; development of competence, communication and management. The unfolding or meanings, showed that the differences between the male and female results were so large that the concept of culture was used to describe those differences. Men and women working at FOA seemed to belong to different organizational cultures. Besides the differentiation of meanings from a gender perspective, the results also showed that personality was useful as a differentiating variable for this kind of organisational research. From this personality perspective two different cultures of researchers emerged. Theories within the framework of social, cognitive and psychodynamic psychology have been used in this project. These different theories stimulated to the use of both deductive, quantitative and inductive, qualitative methods. The comparison of these methods showed an obvious advantage with inductive, qualitative survey methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182