Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Akut toxicitet av två explosivämnen, ADN och FOX-12, på vattenloppa, Daphnia magna.

Akut toxicitet av två explosivämnen, ADN och FOX-12, på vattenloppa, Daphnia magna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglind Rune, Andersson Ann-Christin
Ort: Umeå
Sidor: 13
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-03
Rapportnummer: (FOA-R--00-01364-222-SE)
Nyckelord Vattenloppa, Daphnia magna, ADN, FOX-12, akut toxicitet
Sammanfattning De explosivämnen som idag används i försvarets ammunition uppfyller i många fall inte moderna miljökrav med avseende på biologisk nedbrytbarhet och toxicitet. Intensiv forskning pågår för att ersätta dagens miljöfarliga explosivämnen med nya som är mindre miljöfarliga. Inom ramen för projektet "Metoder för miljöriskbedömning" genomförs forskning för att i tidigt skede karakterisera nya explosivämnens ekotoxikologiska egenskaper. Vid institutionen för Energetiska material, FOA 21, har två potentiella explosivämnen, ADN och FOX-12 (ammoniumdinitroamid resp. guanylurea dinitroamid), tagits fram. Avsikten med denna studie var att undersöka den akuta toxiciteten hos ADN och FOX-12 på vattenorganismer, i detta fall vattenloppa (Daphnia magna). ADN var akut giftigt och 48-timmars EC50 för ämnet beräknades till 405 mg/l. Detta innebär att ADN är lika giftigt som ammoniumklorid med avseende på koncentrationen ammonium i vattnet. ADN-exponerade djur rörde sig betydligt långsammare än kontrolldjur som inte exponerats. Lösligheten av FOX-12 i vatten var begränsad. Mättad vattenlösning av FOX-12 var inte akut giftigt för vattenloppa. Kommande studier bör inriktas på att undersöka substansernas effekter på andra testorganismer samt att studera deras kroniska effekter på vattenloppa.
Abstract The explosives in the ammunition used by the Swedish Armed Forces today do not meet contemporary environmental demands concerning toxicity and biological degradibility. Currently a great deal of research is done to replace these out-of-date environmental hazardous explosives by less hazardous. One of the aims in the research project "Methods for Environmental Risk Assessment (Metoder för miljöriskbedömning) is to characterise the expose related and effect related properties of new explosives. Two new explosives, ADN (ammonium dinitroamide) and FOX-12 (guanylurea dinitroamide) have been developed at the Department of Energetic Materials, FOA 21. The aim of this work was to examine the acute toxicity of these two explosives in the water flea, Daphnia magna. The calculated acute toxicity (EC50) value of ADN in the water flea, D. magna, was 405 mg/l after 48 hours exposure. With reference to the concentration of ammonium in the water ADN is equally acute toxic to D. magna as ammonium chloride. Animals exposed to ADN were sedated (moving very slow in the water) compared to unexposed animals. The solubility of FOX-12 in water is limited. A saturated solution of FOX-12 was not acute toxic to the water flea. Future work will focus on the investigation of the effects of these substances on other species and the long time effects on water flea.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182