Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Transient detection and the quantile detector.

Transient detection and the quantile detector. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nedgård Ingvar
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-25
Rapportnummer: (FOA-R--00-01414-409)
Nyckelord Detektion, transient, kvantil, amplitud fördelning, hypotes test, detection, transient, quantile, amplitude distribution, hypotheses testing, 65
Sammanfattning En metod att detektera transienta signaler i gaussisk bakgrundsbrus har utforskats. Metoden bygger på relationen mellan amplitudfördelningens yttre och centralare delar. Bakgrundsbruset kan också tillåtas innehålla signaler av längre varaktighet som chirp-signaler, sinusoider, fyrkantvåg etc. Transienta signaler kan innehålla intressant information (t.ex propellerkavitation från ubåt), men transienter kan också härröra från oönskade störkällor, som åskväder eller elektrisk utrustning som slås av eller på. Den undersökta detektorn är Kvantildetektorn, som bygger på en metod att skatta läges-, spridnings-, skevhets- och fördelningsparametrarna för stabila fördelningar. Datorsimuleringar med fem olika testsignaler i gaussiskt brus har utförts, två signaler är av transient natur, den första består av pulser och den andra av en sinusoid med exponentiellt avtagande amplitud. De övriga tre testsignalerna är av längre varaktighet, en sinusoid, en fyrkantvåg och en chirp. Samtliga fem testsignaler har studerats för tre signalstyrkor med Kvantildetektorn och som jämförelse med Energidetektorn och den onormaliserade Skevhetsdetektorn. Detektorernas funktion testades också på en annan brusrealisation än den som användes för bestämningen av tröskelnivåerna. Detta gjordes för att studera robustheten mot falska alarm. Undersökningen visar att Kvantildetektorn selektivt detekterar transienta signaler med hög vikt i amplitudfördelningens yttre delar och ignorerar alla de andra signalerna. Denna egenskap gör Kvantildetektorn lämplig för att extrahera transienter ur bakgrundsbrus för vidare utforskning och klassifiering (t.ex med wavelet transform) eller för att eliminera detektion orsakade av falska brustransienter.
Abstract The purpose of this report is to investigate a method (based on the signal amplitude distribution) to detect transient signals of short duration in gaussian noise. However, the environment may contain disturbing signals of greater duration like chirp signals, sinusoids, square waves etc. Transient signals might be information-bearing signals (e.g. hydroacoustic cavitation signals from a submarine) or noise as electromagnetic lightning discharges. The detector used here is the Quantile detector, developed from a technique to estimate stable distribution parameters. A simulation study involving five different test signals in gaussian noise was made, two signals are transient like (pulses and sinusoid with exponentially decaying amplitude envelope) and three are of greater duration (sinusoid, square wave and chirp). All five test signals, at three different signal strengths, were evaluated with the Quantile detector, and also for comparison with the Energy detector, and the Skewness detector. The detectors were also tested for the no signal situation by applying. them to a noise realization different to the one used to set the thresholds. The study shows that the Quantile detector only detects the transient signals with high tail amplitude distribution while ignoring all the other signals. This feature makes the Quantile detector eligible for extracting transients signals for further special study and classification (e.g. by a wavelet transform) or to eliminate false noise detections from a system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182