Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Styrning av UAV längs 4D-Trajektoria.

Styrning av UAV längs 4D-Trajektoria. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Malmgren Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-14
Rapportnummer: (FOA-R--00-01418-517)
Nyckelord UAV, styrning, reglering, stabilitet, navigering, UAV, control, guidance, stability, navigation, 61
Sammanfattning I denna rapport redovisas en tidigare utvecklad metod för att få en UAV med reglerad fart att följa en trajektoria i det 3-dimensionella rummet. Eftersom även farten regleras kallas trajektorian för 4D-trajektoria. Metodens olika steg för att nå fram till en slutgiltig implementering som fungerar i simuleringsmiljö redovisas. Metoden involverar att bl a att hitta en stabiliserande regulator. Denna regulator konstrueras så att goda robusthetsmarginaler erhålls. Med datorsimuleringar visas att den totala algoritmen, som ger 4D-trajektoriaföljning för UAVn, är robust med avseende på vindbyar, GPS-störningar, avvikelser i massa och tröghetsmoment. Den implementerade algoritmen har utvärderats i flygprov vid fyra tillfällen. Till detta har använts en UAV som finns på Naval Postgraduate School i Monterey, Kalifornien, USA. De tre första försöken var misslyckade. Det fjärde försöket är inte färdigutvärderat, men det var inte helt lyckat.
Abstract In this report a previously developed method for guiding a UAV with controlled speed along a trajectory in the 3-dimensional space is presented. Since also the speed is controlled, the trajectory is called a 4D-trajectory. The different steps of the method leading to the final implementation, shown to work in simulation, are displayed. The method involves designing a stabilizing controller. This controller is designed such that good rubustness margins are achieved. By means on computer simulation it is shown that the total algorithm, resulting in the 4D-trajectory tracking of the UAV, is insensitive with respect to wind gust, GPS noise, deviations in mass and inertial momentum. The implemented algorithm has been evaluated in flight tests at four occations. For this purpose a UAV at Naval Postgraduate School in Monterey, Ca, USA, has been used. The three first flight tests failed. The fourth test has not yet been completely evaluated, but it was not flawless.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182