Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Time management in High Level Architechture based distributed simulation.

Time management in High Level Architechture based distributed simulation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Seiger Torbjörn
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-25
Rapportnummer: (FOA-R--00-01434-202)
Nyckelord HLA, tidshantering, distribuerad simulering, HLA, high level architecture, time management, distributed simulation, 62
Sammanfattning När ett system distribueras över flera sammankopplade beräkningsnoder uppstår ett behov av synkronisering och artificiell tidshantering. För detta har många olika synkroniseringstekniker utvecklats. En simuleringsarkitektur som framtagits av det amerikanska försvaret, kallad High Level Architecture (HLA) har designats bl.a. för att möjliggöra transparent tidshantering för deltagande simuleringar. Den här rapporten visar att transparens uppnås i strikt analytiska simuleringar. Transparens uppnås dock ej då man blandar realtidssimuleringar och analytiska. För att utvärdera användandet av aggregerade modeller i distribuerad simulering har en HLA- baserad prototypsimulering tagits fram av Försvarets forskningsanstalt (FOA). Målet med examensarbetet har varit att ta fram en litteraturlista över tidshantering i HLA samt att utvärdera och optimera prototypen. Litteraturlistan är bifogad som appendix. Resultatet av utvärderingen och optimeringen är en upprepningsbar simulering som exekverar ca. 20% snabbare. Från tidsmätningar i simuleringen kan man dra slutsatsen att tidstegade distribuerade HLA-simuleringar med låg händelsetäthet kan optimeras genom övergång till händelsestyrd synkronisering. Orsaken är att det distribuerade operativsystemet som används i HLA kan utföra interna optimeringar.
Abstract When distributing a system with several interconnected computing nodes, the need for synchronisation and artificial time management arises. Many different techniques for managing time has been developed. An architecture for distributed simulation has been developed by the U.S. Department of Defence Modelling and Simulations Office (DMSO) called High Level Architecture (HLA). Time management in HLA is designed to be transparent to participating simulations. This thesis shows that this is achieved for analytical simulations but that it is not realised when mixing real-time simulations with analytical ones. Aggregated models in a distributed simulation is being evaluated at the Swedish national defence research establishment (FOA). For this purpose, an experimental prototype HLA simulation has been developed. The goal of this thesis was to produce a literature survey on the topic time management in HLA and to evaluate and optimise the experimental simulation. The literature survey is supplied as an appendix. Evaluation and optimisation resulted in a repeatable simulation with a 20% speedup compared to the original. The conclusion was drawn that a time-stepped distributed HLA-simulation with sparse communication, as in this case, can gain some speed by conforming to event-driven synchronisation and thus, allow the distributed operating system (RTI) to perform internal optimisations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182