Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Arkitekturprinciper för informationsöverlägsenhet i framtidens ledningsstödsystem.

Arkitekturprinciper för informationsöverlägsenhet i framtidens ledningsstödsystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fjällström Per-Olof, Neider Göran, Persson Mats, Risch Tore, Svensson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 107
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-25
Rapportnummer: (FOA-R--00-01435-505)
Nyckelord Systemarkitektur, ledningssystem, systemutveckling, programvaruarkitektur, databasteknik, medlarteknik, simuleringsteknik, informationssäkerhet, IT-standarder, system architecture, 77
Sammanfattning Detta är den avslutande rapporten för projektet Systemarkitektur. Projektets tidsperspektiv är långsiktigt och avsikten har varit att utreda förutsättningar för successiv övergång till en integrerad, nätverksbaserad teknisk ledningssystemstruktur under de två första decennierna av 2000-talet. I denna rapport, liksom i förstudierapporten från 1998, används begreppet evolutionär systemutveckling för att beteckna en metodik och teknik som gör det möjligt att först pröva nya idéer i praktiken och därefter bygga ut och modifiera ledningssystemets funktioner i takt med förändrade behov och tillgång till nya tekniska lösningar. Rapporten redovisar metodmässiga och systemtekniska lösningar som vi bedömer som särskilt viktiga för att åstadkomma denna flexibilitet. I rapporten hävdas också att begreppet modellbaserad ledning bör läggas till grund för en nödvändig gradvis integrering av ledningssystem, sensorsystem och simuleringsmodeller för ledning (ledningssimulatorer). En av utgångspunkterna för våra resonemang är det ofta uttryckta behovet av en gemensam lägesbild. Vi påpekar att detta begrepp bör uppfattas, inte som en bild, utan som en metafor som omfattar all potentiellt användbar och insamlingsbar tillståndsinformation om egna och fientliga förband, och som också kan innehålla bedömda eller beräknade hot och möjligheter förknippade med en given situation. Den metodik och teknik som presenteras i rapporten har valts ut därför att vi tror att den erbjuder goda möjligheter att bygga sådana komplexa system av system som det framtida ledningssystemet kommer att behöva bestå av. En del av de tekniska lösningar som vi beskriver, bland dem medlartekniken, finns ännu inte som mogna produkter. Vi beskriver dock enbart sådan teknik som existerar antingen som etablerade produkter och standarder eller som väl utprovade forskningsprototyper.
Abstract This is the final report from the System Architecture project. The project takes a long-range perspective and its purpose is to investigate prerequisites for a successive change of focus towards a network-based technical and system architecture for future Swedish Command and Control systems during the next two decades. In this report, as in the prestudy report from 1998, the concept of evolutionary system development is used to denote the vision of a methodological and technological approach. This would enable the gradual extension and modification of the functions of the command and control system, in step with chances in requirements and as new technical solutions become available. The report presents methodological and software technology approaches which we consider particularly important to achieve the required flexibility. The report also claims that the concept of Model Based Battle Command should be adopted as the basis for a necessary gradual integration of command and control, sensor, and C2 simulation systems. A starting point for much of our discussion is the frequently expressed need for a common operational picture. We point out that this concept should be understood, not as a veritable picture, but as a metaphor which encompasses all potentially useful and collectible state information about own and enemy forces, as well as estimated or calculated threats and opportunities associated with a given situation. The methods and the technology presented were selected because they should offer good opportunities to create such a complex system of systems which will form the backbone of the future C2 system. Some of the technical solutions we present, among them the mediator technology, do not yet exist as mature products. We describe, however, only such technology which exists either as established products and standards or as well-tested research prototypes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182