Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effects of gravitational stress on mental performance - a selective review.

Effects of gravitational stress on mental performance - a selective review. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linde Lena
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01440-706)
Nyckelord G-belastning, mental prestation, gravitational stress, G-load, mental performance, 5, E5012
Sammanfattning Rapporten ger en översikt av forskning om effekter av hög ihållande (mer än 2 sekunder lång) G-belastning på mental prestationsförmåga. Först beskrivs grundläggande terminologi för definition av G-belastning, samt metoder för att åstadkomma +Gz stress i humancentrifug. Sedan görs en genomgång av tidigare studier om visuella och psykomotoriska effekter av +Gz. Det är välkänt att +Gz (omfördelning av blodvolym i huvud-till-fot riktning) kan försämra synskärpa och finmotorik. Vad gäller andra effekter av ihållande +Gz på mental förmåga, såsom minne, är dataunderlaget magert. Det grundligaste undersökningen av sambandet mellan ihållande +Gz och mental prestation är Frankenhaeuser (1958). Hon utsatte icke-piloter för ihållande +3 Gz i en humancentrifug under två gånger två minuter med en 45 sek. lång paus emellan, och påvisade negativa effekter på bl.a. synförmåga och mental aritmetik. En systematisk genomgång av samband mellan mental funktionsförmåga i olika avseenden och ihållande +Gz nivå kompliceras av att experimentbetingelserna i existerande centrifugstudier, förutom max G-nivå, varierar i ett antal andra betingelser. Dessa är G-exponeringens varaktighet, accelerationsprofil, anti-G skydd och typ av försökspersoner.
Abstract This report reviews research on the effects of gravitational stress on mental performance. The first part overviews basic terminology used for definition of gravitational stress, and methods for inducing sustained (more than 2-second) +Gz in human centrifuges. Then experimental work, as to effects on vision and psychomotor performance of +Gz, is dealt with. It is well known that sustained +Gz (blood volume distribution in a head-to-foot direction) may impair visual acuity and manual dexterity. The data is meager about other effects on mental performance, such as memory, of sustained +Gz. The most thorough study on mental performance during gravitational stress is the one by Frankenhaeuser (1958). She exposed non-pilots to sustained +3 Gz in a human centrifug for two plus two minutes with a 45 sec. rest period in between, and showed, besides negative effects on vision, impairment on e.g. mental arithmetic during the +Gz-exposure. A systematic overview of the relationship between level of mental functioning in various aspects and level of +Gz is complicated by the fact that experimental conditions in centrifuge studies vary in a number of aspects. Conditions that vary are level of sustained G-load, duration of G-exposure, onset rate, anti-G protection, and type of subjects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182