Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ekonomi och säkerhet - En nödvändig kopling för framtiden.

Ekonomi och säkerhet - En nödvändig kopling för framtiden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Malminen Johannes
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-14
Rapportnummer: (FOA-R--00-01441-240)
Nyckelord ekonomi, säkerhetspolitik, forskningstrender, säkerhetsbegreppet, internationell politisk ekonomi, economics, security policy, research trends, concept of security, international political economy, security, 13
Sammanfattning Syftet med rapporten är att ge en översikt av den statsvetenskapliga teoribildningen kring kopplingen mellan ekonomi och säkerhet.fokus ligger på amerikansk forskning. Förutom att beskriva trenderna i det akademiska studiet av kopplingen pekar rapporten ut framtida forskningsområden. Rapporten tar sin utgångspunkt i statsvetenskapliga idétraditioner: realism, liberalism och marxism. Därefter analyseras 1900-talets främst amerikanska forskningstrender inom området. rapporten avslutas med att presentera ett antal ansatser till nya forskningsområden. Rapporten visar att kopplingen mellan ekonomi och säkerhet har ansetts relevant i alla de tre idétraditionerna. trots detta var studierna av de ekonomiska aspekterna på säkerhet mycket begränsade under det kalla kriget. en förklaring är att det kalla kriget med sin fastlåsta struktur ur forskningssynpunkt utgör ett särfall. dagens internationella system har likheter med tillståndet före kalla kriget och kopplingen mellan ekonomi och säkerhet är återigen på väg att bli ett viktigt studieområde. Separationen av internationell politisk ekonomi och säkerhetspolitiska studier inom statsvetenskapen har börjat luckras upp och mycket tyder på ökande integration efterhand. Rapporten argumenterar för att ekonomiska hot i sig endast under extrema omständigheter direkt hotar överlevnaden, men att ekonomin kan ha ett indirekt och omfattande inflytande på säkerhetspolitiken. Den vidgade synen på säkerhetspolitik och den förändrade hotbilden har återigen gjort det intressant att studera ekonomiska aspekter på säkerhetspolitiken och säkerhetspolitiska aspekter på ekonomin.
Abstract The aim of this report is to provide an overview of theories dealing with the connection between economics and security with the focus being on American research. The report takes its departure in the major ideational tradition of political science: realism, liberalism and Marxism. Next, primarily American research trends on the topic are analysed. The report ends with a presentation of approaches to new research areas. The report shows that the connection between economics and security is relevant in all the traditional schools of though, although it was largely overlooked during the special circumstances of the cold War period. The current international system has similarities with the situation before the cold War and thus the connection between economics and security is on its way to becoming an important area of study again. The separation of international political economy and security studies in political science is not as firm as it used to be and there are signs of increasing integration. this report argues that economic threats per se directly threaten the survival of the state only under extreme conditions, but the economy could have an indirect substantial impact on security policy. The wider concept of security and the changed threat situation have recreated an interest to studying economic aspects of security and security aspects of the economy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182