Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Smoke spread trials in a small-scale, multi-plane configuration.

Smoke spread trials in a small-scale, multi-plane configuration. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Walmerdahl Per, Werling Per, Nireus Kjell
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--00-01447-311)
Nyckelord Rökspridning, brand, siktbarhet, modellskala, optisk täthet, massflöde, förbränningshastighet, smoke spread, fire, small scale, optical density, mass flow rate, mass burning rate
Sammanfattning Rökspridning till följd av brand i en flerplansbyggnad kan i många fall bli komplicerad. Rökspridningsförloppet i ett sådant fall beror till stor del på rådande ventilationsförhållanden och faktorer såsom brandstorlek och brandbelastning. I syfte att utveckla en fördjupad förståelse för rökspridning i mer komplexa anläggningar som t.ex. en undermarksanläggning, ett köpcentra eller ett passagerarfartyg, genomfördes ett flertal försök i skala 1:3. Försöken bidrar också till att generera väldefinierade data för framtida simuleringar. Modellen bestod av en flerplanskonfiguration med ett atria i mitten. Fotogen användes som bränsle och branden var förlagd till bottenplanet. Brandstorlek och ventilationsförhållanden varierades och mätningar gjordes av temperaturer, massflöde genom taköppningen, förbränningshastighet, syrekoncentration och siktbarhet. Även visuella observationer gjordes för att få en uppfattning om den brandgasfria höjden. Resultaten presenteras i huvudsak som medelvärden i tabellform, men fullständiga försöksdata presenteras också från två försök. Ett intressant resultat är att det i princip inte går att definiera någon brandgasfri höjd på de övre planen, vilket innebär att zonmodeller inte är lämpliga för att förutsäga dessa händelseförlopp. Framtida insatser bör göras för att studera inverkan av mekanisk ventilation och extern vindpåverkan.
Abstract Multi-level buildings and facilities often face difficulties in the event of smoke spread subsequent to fire outbreak. The smoke spread will to a large extent depend on ventilation conditions and factors such as fire source and size. In order to develop a further understanding of the smoke spread in underground facilities, shopping malls and passenger ships for instance, several experiments were performed in scale 1:3. These tests also help to create well-defined data for future simulation of the events. The model consisted of a three plane configuration with an atria in the middle. Kerosene was the fuel used to generate the fire, which was located in one of the bottom compartments. The fire size and ventilation conditions were varied and measurements were done on temperatures, mass flow through the ceiling vent, mass burning rates, oxygen concentrations and visibility. Visual estimates of the development of smoke layers was also done. Results are mainly presented as mean values in tables, but for two tests the full experimental data are given. The most interesting result is the fact that forming of smoke layers on the upper floors is close to negligable and it is therefore not possible to predict this by using zone models. Future experimental efforts should be placed on looking at the effects of mechanical ventilation and external wind.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182