Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fördjupad miljöriskbedömning av två sjöar inom Bofors skjutfält.

Fördjupad miljöriskbedömning av två sjöar inom Bofors skjutfält. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Qvarfort Ulf, Sjöström Jan, Bäckström Mattias, Forsman Mats
Ort: Umeå
Sidor: 16
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-20
Rapportnummer: (FOA-R--00-01455-222)
Nyckelord Sediment, bly, kvicksilver, tungmetallutbyte
Sammanfattning Försvarets forskningsanstalt (FOA) har på uppdrag av Bofors AB, Bofors Test Center, tidigare genomfört en undersökning och miljöriskbedömning av området inom Bofors skjutfält och Björkborns brännplats. I denna undersökning framkom det som angeläget att mer detaljerat kartlägga de kraftigt förhöjda sedimenthalter av kvicksilver (Hg) i Lomtjärn och bly (Pb) i Ormtjärn. I föreliggande rapport redovisas resultaten av den kompletterande och fördjupade undersökningen. Resultaten visar att sjöarnas sediment bör åtgärdas. Hur detta ska göras kan utredas närmare i en detaljerad saneringsplan där hänsyn tas till problemets omfattning och karaktär samt tekniska lösningar m m.
Abstract The Defence Research Establishment (FOA) has previously, by order of Bofors AB, Bofors Test Center, accomplished a study and an environmental risk assessment of the area within the Bofors artillery range and the combustion site of Björkborn. The study established the importance of a very careful mapping of the considerably enhanced sediment contents of mercury (Hg) and lead (Pb) in the lakes of Lomtjärn and Ormtjärn respectively. The results of the extended investigation are presented in this study. The results show that the contents of the lakes ought to be taken care of. How this is to be carried out could be studied more closely in a decontamination plan, where the extent, character and technical solutions of the problem are being taken into consideration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182