Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rymdvapen och åtgärder mot satelliter.

Rymdvapen och åtgärder mot satelliter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekblad Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-11
Rapportnummer: (FOA-R--00-01456-201)
Nyckelord informationskrigföring, rymdmiljö, materievapen, strålvapen, hot, skydd, störning, ASAT, rymdminor, laser, HPM, EMP, navigationskrig, telekrig, information warfare, space invironment, kinetic weapons, bearn weapons, threats, protection, jamming, ASAT, space mines, navigation warfare, electronic warfare, 11
Sammanfattning Rapporten har tagits fram inom ramen för Projekt Avdömningsunderlag. Avsikten är att den skall användas inom försvarsmaktens övergripande studieverksamhet som underlag för att bedöma hot mot olika satellitsystem. Den ger en översiktlig bild av rymdmiljön samt av vilka vapensystem som kan användas mot satellitsystem. Även vapenhot från rymden mot marken berörs. Rapporten ger en allmän bild av befintliga tekniska möjligheter och deras realiserbarhet. Däremot görs inga uttalanden om utfall i typsituationer. Idag år 2000 har troligen ingen nation kapacitet att bekämpa satelliter och det lär dröja innan andra nationer än stormakterna kommer att ha vapen för att bekämpa satelliter. Enstaka vitala satelliter i låga banor kommer att vara de först utsatta. Med tiden lär dock hotbilden för andra satelliter också öka. Bortsett från utslagning av markenheter kommer det största hotet från störning av satellitlänkarna. Störningsåtgärder mot satellitkommunikationssystem skulle påverka det civila samhället såväl som stridande parter. Det är dock tveksamt om det skulle vara kostnadseffektivt att försöka förhindra en stridande parts användning av satellitkommunikation. Några satellitkommunikationssystem torde alltså förbli operativa under kris/krig.
Abstract The report has been produced within the project "Rules of Assessment". The purpose is that it should be used within the study activities of the Armed Forces as a basis for judging threats against various satellite systems. It gives a general view of the space environment together with what weapon systems can be used against satellite systems. Also weapon threats from space against the ground are mentioned. The report gives a general picture of existing technical possibilities as well as their construction possibilities. However, no remarks are made on outcomes in combat situations. Today year 2000, probably no nation has capacity to destroy satellites and it will be a long time before other nations than the superpowers will have weapons for this purpose. Individual satellites in low Earth orbits will be the first exposed. With time, however, the threat against other satellites will also increase. Apart from elimination of ground facilities, the most serious threat comes from jamming of satellite links. Jamming measures against satellite communication systems would affect the civilian society as well as combatants. However, it is doubtful if it would be cost effective to try to prevent a combatant to use satellite communication. Some satellite communication systems will therefore probably remain operational during wars/crisis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182