Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skyddsproblematik i radioaktivt belagda områden : kontaminering och självsanering av bandvagn 206.

Skyddsproblematik i radioaktivt belagda områden : kontaminering och självsanering av bandvagn 206. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulvsand Thomas, Ågren Göran, Lidström Kenneth
Ort: Umeå
Sidor: 21
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-04-14
Rapportnummer: (FOA-R--00-01458-861)
Nyckelord Radioaktivitet, kontaminering, sanering, dosberäkning, radioactivity, contamination, decontamination, dose calculations
Sammanfattning Det finns anledning att ställa frågan vilken nytta en sanering av fordon gör i relation till den stora insatsen. Om kontamineringsnivån på fordonen innan sanering är låg är kostnaden inte motiverad för en sanering, även om saneringen i relativa termer är effektiv. I rapporten beskrivs ett försök som har gjorts vid Totalförsvarets Skyddsskola och de beräkningar av kontamineringsnivåer och resulterande doser till personalen som denna ger upphov till. Det radioaktiva 24Na spreds ut efter en 500 meter lång grusvägsslinga, varpå bandvagn 206 körde upprepade varv. Prover togs på 34 ställen på fordonet efter 1, 2, 3 och 6 km och analyserades med avseende på innehåll av 24Na. Ur försöksresultaten bestämdes kontaminerings- och dekontamineringskonstanter. Försöket gjordes under vinterförhållanden. Rapporten beskriver också den datormodell för dosberäkning (baserad på Monte Carlo-teknik) som tillsammans med kontaminerings- och dekontamineringskonstanterna används för de dosberäkningar som rapporten avslutas med. Jämförelse med tidigare försök görs i rapporten. Resultatet visar att en bandvagn uppnår sin maximala kontamineringsnivå efter endast ett par mils körning i ett beläggningsfält och att självsaneringen efter att fordonet lämnat området är snabb.
Abstract There is reason to ask whether it is beneficial to decontaminate vehicles, in view of the great effort applied. If the level of contamination is low before the decontamination process, then the cost is not motivated, even if the decontamination is shown to be effective in relative terms. The report describes a trial made at the Nationala NBC Defence School in Umeå and the calculations of contamination levels on vehicles and the resulting doses to the personnel. The radioactive 24Na was dispersed along a 500 meters long loop of a gravel road and after that a BV 206 was driven along the loop repeatedly. Samples were taken on 34 places on the vehicle after 1, 2, 3 and 6 kilometres and the amount of 24Na in the samples were analysed. From the test results contamination and decontamination constants were calculated. The trial was made during winter conditions. The report also describes the computer model for dose calculations which, together with the contamination and decontamination constants, is used for the calculations of doses to the personnel that ends the report. A comparison with results from earlier trials is made. The result shows that the maximum contamination level on a BV 206 is reached after just about 20 kilometres in a fallout area and that the self-decontamination is fast when the vehicle has driven out of that area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182