Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

It related threats in the network society - Suggestions for a Swedish proactive agenda.

It related threats in the network society - Suggestions for a Swedish proactive agenda. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson E Anders, Fylkner Malin
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-18
Rapportnummer: (FOA-R--00-01459-170)
Nyckelord IT-relaterade hot, avskräckning, försvar, rustningskontroll, informationsinriktat internationellt samarbete, beteendeinriktat internationellt arbete, IT-related threats, deterrence, defence, arms control, information-based international cooperation, behavioral-based international cooperation, 12
Sammanfattning Studien syftar till att diskutera motåtgärder av relevans för problemområdet IT-relaterade hot i nätverksamhället. Internationellt samarbete står i centrum, men ett viktigt resultat av studien är att sådana åtgärder måste ses i ett sammanhang där också avskräckning och försvar behöver ingå - problematiken kan inte hanteras med ett enda instrument. Beroende av områdets dynamik kan man inte heller räkna med att lösa problematiken en gång för alla. Responsen måste ha en förmåga att utvecklas med hoten. Frågan om rustningskontroll behandlas särskilt i rapporten. Författarna konstaterar att traditionell strukturell rustningskontroll inte är en framkomlig väg givet informationsteknologins egenskaper. Däremot anser de att internationellt samarbete som bygger på å ena sidan informationsinriktat samarbete för genomlysning, å den andra beteendeinriktade regleringar, bl.a. syftande till normbildning, har goda utsikter att vara en framkomlig väg. Det konstateras vidare att Sverige har en viktig, och naturlig roll - inte minst tack vare Sveriges ställning som ett framträdande land inom många områden av internationellt samarbete - att spela i detta sammanhang.
Abstract The aim of this study is to discuss countermeasures for the area of IT-related threats in a network society setting. International cooperation is in focus, but an important result of the study is the realization that such measures must be seen in a context where deterrence and defence are also included. The problem complex cannot be handled by one instrument only. The dynamic of the field implies the impossibility of solving the problem once and for all. the response must be able to develop along with the threat. the question of arms control is treated in depth in the report. The authors conclude that given the nature of information technology, traditional structural arms control does not constitute a practical path. They believe, however, that international collaboration, on the one hand built on information-based cooperation for transparency, and on the other built on conduct-based regulations, among other things aiming at norm formation, will have good prospects of becoming a practical path. It is further concluded that Sweden has an important, and natural role to play - not the least because of its prominent status in many fields of international collaboration - as an active party in this context.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182