Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida system för spaning från satellit. En underlagsrapport till LUST.

Framtida system för spaning från satellit. En underlagsrapport till LUST. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekblad Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-12
Rapportnummer: (FOA-R--00-01463-201)
Nyckelord optisk spaning, SAR, sis, satellitbilder, laserradar, kluster, optical reconnaissance, SIGINT, imagery, laser radar, cluster, 12
Sammanfattning Rapporten, som är resultatet av arbetet från en av arbetsgrupperna i LUST, beskriver spaningssatelliters förmåga, vilket stöd som kan fås från spaningssatelliter i framtiden samt möjligheterna att skaffa egna svenska militära spaningssatelliter. I rapporten presenteras några nya idéer om spaningssystem och -metoder som i huvudsak torde vara möjliga att realisera före år 2020. Satellitspaning lämpar sig bättre för strategisk spaning än för taktisk spaning och för internationella insatser kan spaningsdata från satelliter ge mycket värdefull information, som inte kan fås från andra spaningskällor. Hur spaningssatelliter bäst kan utnyttjas beror emellertid på flera faktorer. Optisk spaning, radarspaning och signalspaning är p.g.a. sina olika karaktärer svåra att jämföra sinsemellan. De har olika begränsningar och möjligheter. Informationen som erhålles är också av lite olika karaktär. Något ställningstagande i frågan om Sverige bör skaffa egen militär satellitspaningskapacitet, och så fall vilken typ av spaningssensorer som skulle användas, har inte gjorts eftersom det är upp till användaren av spaningsinformation att ta ställning i dessa frågor. Däremot har intressanta satellitkoncept kommit fram och bedömts vara värda djupare studier. Dessa är laserspaningssatellit, GEO-satelliter för COMINT, satellitkluster i LEO för geolokalisering av emittrar och satelliter för multistatiska radarkoncept.
Abstract The report, which is the result of the work from one of the working groups of LUST, describes the capabilities of reconnaissance satellites, what support can be obtained from reconnaissance satellites in the future and the possibilities of procuring Swedish military reconnaissance satellites. In the report some new ideas on reconnaissance systems and methods which ought to be possible to realise before the year 2020 are presented. Satellite reconnaissance is better suited for strategic reconnaissance than for tactical reconnaissance and for international operations can reconnaissance data from satellites give very valuable information, which can not be obtained from other reconnaissance sources. How reconnaissance satellites best are used depends, however, on several factors. Optical reconnaissance, radar reconnaissance and SIGINT are because of their different characters difficult to compare. There is no standpoint taken in question on whether Sweden ought to produce its own military satellite reconnaissance capability, and in that case what type of reconnaissance sensors that should be used since it is up to the user of reconnaissance data to decide on these matters. However, interesting satellite concepts emerged which are judged to be worthy of more profound studies. These are laser reconnaissance satellite, GEO satellites for COMINT, clusters of satellites in LEO for geolocalisation of emitters and satellites for multistatic radar concepts.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182