Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Geoacoustic sediment properties in the Baltic.

Geoacoustic sediment properties in the Baltic. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dalberg Eva, Levonen Mika, Nilsson Bernt, Olsson Marie, Pihl Jörgen, Söderberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-10
Rapportnummer: (FOA-R--00-01466-409)
Nyckelord Spridningsstyrka, bistatisk sonar, reverberation, scattering strength, bistatic sonar, reverberation, 64
Sammanfattning Den mest begränsande faktorn för aktiv sonar i grunda vatten är bottenreverberation, orsakade av spridning av den akustiska signalen. För monostatisk sonar är sändaren och mottagaren samlokaliserade, där den mest bidragande orsaken till reverberation är bakåtspridning, och spridningen är något så när enkel att mäta. För bistatisk sonar är sändaren och mottagaren separerade och spridningen beror både av strykningsvinkeln och av spridningsvinkeln. Vidare finns ett azimutalt vinkelberoende, i.e. spridning utanför planet, vilket gör det betydligt svårare att mäta och undersöka bottenspridningens vinkelberoende. Vi har utformat en experimentell metod att mäta bistatisk spridning, och rapporterar härmed om de första mätningarna gjorda i Östersjön. Den utrustning som använts i vårt försök är en ROV (Remotely Oparated Vehicle) med en parametrisk sändare, TOPAS 120. Mottagaren var en stationär vertikal hydrofonarray bestående av åtta ekvidistanta element. Vid bägge försöksplatserna A och B fann vi att vinkelberoendet för spridningsstyrkan var svagare än effekten av att insonifiera olika bottenytor. Man bör ha i åtanke att träffar man en ojämnhet på botten, med den smala lob vi använder, kommer resultatet att bli väsentligt annorlunda jämfört med ett resultat då man träffar en plan bottenyta. Våra mätningar med bistatisk sonar har givit värdefulla insikter och vi ser flera möjligheter med denna typ av mätningar. Vi anser att det finns behov av nya fältförsök, inklusive jämförelser imed befintliga och nya spridningsmodeller.
Abstract The main limiting factor for active sonar in shallow water is the bottom reverberation, due to scattering of the acoustic signal. In monostatic sonar the transmitter and receiver are co-located, where the main contributing factor to reverberation is the backscattering, and the scattering can be fairly easily measured. In bistatic sonar, the transmitter and receiver are separated, and scattering depends both on the grazing and scattering angle. Furthermore, there is a dependence on an azimuthal angle (i.e. scattering out of the plane), which makes it much more tedious to investigate the angular dependence of the scattering. We have designed an experimental procedure to measure bistatic scattering, and report here on the first measurements in the Baltic. The experiments are carried out using a ROV (Remotely Operated Vehicle) with a parametric source TOPAS 120 mounted to it. The receiver was a stationary vertical hydrophone array consisting of eight equidistant elements. At both experiment sites A and B, we found that the angular dependence of the scattering strength is weaker than the effect from different areas of the seafloor being insonified. Keeping in mind that hitting a pockmark with a narrow beam will give a totally different effect than hitting a flat undisturbed area. Our experiment has given us valuable experiences, and we see several future possible applications of our method. There is also a need for more measurements and comparisons to scattering models.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182