Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

British, German and French Defence Industrial Policy in the 1990s.

British, German and French Defence Industrial Policy in the 1990s. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Britz Malena, Eriksson Arita
Ort: Stockholm
Sidor: 275
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-20
Rapportnummer: (FOA-R--00-01476-170)
Nyckelord försvarsindustri, försvarspolitik, industripolitik, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, internationellt samarbete, försvarsmateriel, defence industry, defence policy, industrial policy, United Kingdom, Germany, France, international collaboration, armaments, 13
Sammanfattning Rapporten behandlar brittisk, tysk och fransk försvarsindustripolitik under 1990~talet med fokus på perioden 1994-1998. Den utgår från de förändrade villkor som gäller för den europeiska försvarsindustrin och den speciella karaktäristik som politikområdet antar i och med att det kombinerar säkerhetsaspekter med ekonomiska aspekter. Syftet med rapporten är att analysera och ge en överblick över de tre ländernas politik under 1990-talet vad avser dess mål, inriktning och villkor. I syfte att omfatta både regeringarnas politik gentemot nationella och internationella aktörer fokuserar studien på nationell politik gentemot: inhemsk produktion och bevarande av kompetenser inom det nationella territoriet, internationellt försvarsmaterielsamarbete samt policy gentemot industristrukturer, företagsstrukturer och ägande. Som analytiska verktyg introduceras begreppen anarki och interdependens. Rapportens resultat visar att de tre länderna skiljer sig åt inom ett par av de studerade områdena, framförallt nationell produktion och industri strukturer, företagsstrukturer och ägande. De antar emellertid inte särskilt olika policy gentemot området internationell samverkan. Den brittiska politiken är den mest interdependensinriktade, Tysklands politik är svårare att karaktärisera, men den lutar mer åt interdependens än anarki. Den franska politiken är anarkiorienterad, men en förändring förefaller vara på gång, särskilt med avseende på statligt ägande.
Abstract This study deals with British, German and French defence industrial policy in the 1990s, with focus on the period 1994-1998. It starts out from the changed conditions of the European defence industry and the special characteristics of the policy area, combining both security and economic aspects. The purpose of the study is to analyse and provide an overview of the aim and direction as well as the conditions under which the three countries´ defence industrial policy has functioned in the 1990s. In order to comprise both governmental policies towards national actors and governmental policies towards international actors the study focuses on national policy towards: Production and preservation of competencies within the border of the state territory, international defence equipment collaboration and policy towards industry structures, company structures and ownership. As analytical tools, the concepts of anarchy and interdependence are introduced. The findings of the study shows that the three countries seem to differ in some areas, for example in the policy regarding national production and industry structures and ownership. They do not, however, differ as much in other areas such as international collaboration. The British policy is mostly interdependence oriented, Germany´s policy is not very obvious, but it leans more towards an interdependence oriented policy than an anarchy-oriented one. The French policy is mostly anarchy-oriented, but seems to change in some areas, especially in regard to state ownership.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182