Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Benchmarking in the Swedish Defence industry.

Benchmarking in the Swedish Defence industry. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundmark Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 105
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-04-25
Rapportnummer: (FOA-R--00-01477-170)
Nyckelord benchmarking, försvarsindustrin, konkurrenskraft, kvalitetsutveckling, europeisk integration, försvarsindustrins omstrukturering, defence industry, competitiveness, quality improvement tools, European integration, defence industry restructuring, 15
Sammanfattning Denna rapport presenterar inställningen och användningen av benchmarking inom den svenska försvarsindustrin. Detta baseras på intervjuer med representanter för fyra svenska försvarsindustrier. Benchmarking presenteras, diskuteras och sätts i ett sammanhang. Företrädare för de fyra företagen intervjuades och deras beskrivningar presenteras utförligt. För att strukturera respondenternas svar och även diskussionen, presenteras en modell som syftar till att diskutera benchmarking. Därefter följer en diskussion vilken avser att för försvarsindustrin poängtera inom vilka områden benchmarking skulle kunna användas mer och även vad som begränsar den möjliga användningen av benchmarking. Slutligen, baserat på diskussionen och intervjuerna, presenteras ett antal slutsatser och förslag till fortsatt agerande. Slutligen presenteras, baserat på diskussionen och intervjuerna, ett antal slutsatser och rekommendationer. De främsta slutsatserna är att de studerade företagen tenderar att utföra benchmarking med ett kvalitativt, intuitivt angreppssätt. Vidare att de flesta metoder för benchmarking ej lyckas fånga avgörande, kvalitativa aspekter. De främsta rekommendationerna är att den svenska försvarsindustrin i högre utsträckning borde jämföra sig med andra industrigrenar, inte se sig själva som besittandes unika egenskaper, utföra benchmarking på stödprocesser och gränssnitt mellan processer. Företagen borde också bryta ner komplexa variabler som konkurrenskraft och kompetens till mer processuella delar, i syfte att möjliggöra benchmarking. Vidare rekommenderas att Europakommissionen stöder harmonisering av standarder och lagstiftning som rör försvarsmateriel, men inte att stödja en sameuropeisk databas med riktvärden för benchmarking. Studien är en respons på Europeiska Kommissionens Action Plan för att öka försvarsindustrins konkurrenskraft.
Abstract This report presents the approach to and the use of benchmarking in the Swedish defence industry. This is based on interviews with representatives for four Swedish defence companies. Benchmarking is presented, discussed and put in a context. Representatives for the four companies were interviewed and their descriptions are thoroughly presented. In order to structure the respondents´answers and also the discussion, a model is presented for discussing the use of benchmarking. After that, a discussion is presented which aims to highlight in what areas benchmarking could be performed more and also what could limit the possible use of benchmarking. Finally, based on the discussion and the respondents´ answers, a number of conclusions and recommendations for further action is presented. The main conclusions are that the studied companies tend to benchmark in a qualitative, intuitive manner. Furthermore that most benchmarking methods fail to capture crucial, qualitative aspects. The main recommendations are that the Swedish defence industry to a larger extent should compare itself with other industries, not see itself as having unique characteristics, benchmark supporting processes and interfaces between processes. Companies should also decompose complex variables such as competitiveness and competency into more processual parts in order to make benchmarking possible. Furthermore that the European Commission should promote harmonisation of standards and legislation concerning defence materiel, but not should support a common European database with benchmarking figures. The study is a response to the Action Plan of the European Commission for increasing the competitiveness of the defence industry.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182