Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nya paradigm för teknologi- och materielförsörjning. Evolutionär materielförsörjning i nätverk.

Nya paradigm för teknologi- och materielförsörjning. Evolutionär materielförsörjning i nätverk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kindvall Göran, Eriksson E Anders, Öström Bernt
Ort: Stockholm
Sidor: 61
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01479-170)
Nyckelord teknologistrategier, materielförsörjning, anskaffning, evolutionär systemutveckling, inkrementell systemutveckling, nätverkscentrisk krigföring, integrerade projektteam, technology strategy, acquisition, procurement, evolutionary acquisition, incremental development, network centric warfare, Integrated Project Teams, 16
Sammanfattning 90-talet har utmärkts av ett stort intresse för nya former för teknologi- och materielförsörjning. Särskilt tydligt har detta intresse varit i USA och Storbritannien. detta är en utgångspunkt för föreliggande rapport. I rapporten läggs fokus på de genomgripande förändringar som inträffat när det gäller "best practice" för innovationsverksamhet i kommersiella högteknologiska verksamheter. Utifrån dessa diskuteras förutsättningar för framtida teknologi- och materielförsörjning i försvaret, som underlag inte bara för att se egna möjligheter, utan även för att förstå vilka möjligheter den tekniska utvecklingen kan skapa på hotsidan. Bland de viktiga begrepp som tas upp i rapporten finns evolutionär systemutveckling, d.v.s. de ökade möjligheterna att utveckla även komplexa tekniska system stegvis, och integrerade projektteam (IPT), d.v.s. samverkan mellan företrädare för en systems olika skeden. I rapporten diskuteras också det traditionella plattformscentrerade synsättet kontra det nya nätverkscentrerade. enligt det förra utgörs militär förmåga av ett överskådligt antal typer av organisationsbestämmande plattformssystem, medan enligt det senare operativ förmåga skapas genom att plattformar och förband kan samverka och ledas enligt mönster specifika för varje situation.
Abstract The nineties has been characterized by great interest in new developments in technology and acquisition strategy. This interest has been most evident in the US and the UK. That is one basis for this report. In the report emphasis is put on the radical changes in best practice for innovation in commercial high technology business. from these the conditions for future technology and acquisition strategies for defence are discussed, as a basis not only for looking at own opportunities but also to understand the opportunities that technological development can create on the side of the threat. Among the important concepts that are discussed in the report are evolutionary system development, that is the increased opportunities to develop even complex techological systems in steps, and integrated project teams (IPTs), that is development in close cooperation between representatives for the different phases of a systems lifecycle. In the report the traditional platform centric view is discussed and compared with the new network centric view. According to the former military capability is made up of a relatively small number of organization defining platform systems while according to the latter operational capability is created by letting platforms and units interact according to patterns specific for every situation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182