Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur stora är riskerna för en socioekonomisk kollaps i Ryssland ? En inventering av ryska problemområden.

Hur stora är riskerna för en socioekonomisk kollaps i Ryssland ? En inventering av ryska problemområden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Leijonhielm Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-26
Rapportnummer: (FOA-R--00-01515-170)
Nyckelord Ryssland, socioekonomisk kollaps, sammanbrott, bistånd, livsmedelsförsörjning, elförsörjning, arbetslöshet, migration, transporter, kriminalitet, väpnade konflikter, krigsmakten, centrala statsapparaten, ekonomisk säkerhet, Russia, socioeconomic collapse, breakdown, support, aid, food supply, energy supply, unemployment, the financial systems, transports, organized crime, armed conflicts, armed forces, central state apparatus, 13
Sammanfattning Det ryska samhället har under det senasta decenniet utsatts för en djup kris, som urholkat dess motståndskraft mot ytterligare påfrestningar. Syftet med studien är att gre en bild av hur tillståndet är inom några av de mest krisdrabbade sektorerna av samhället, hur stora riskerna är för en försämring och vilka effekter en partiell eller total socioekonomisk kollaps skulle få för Ryssland och omvärlden. Tankenär att fördjupade studier inom utvalda områden skulle kunna en bättre bild av vilka motåtgärder vid en eventuell kollaps omvärlden bör tänka igenom. Efter en diskussion kring begreppet pollaps behandlar studien sektorer som livsmedelsförsörjning, elförsörjning, arbetslösheten, de finansiella systemen, migrationsproblematiken, transportsystemet, kriminaliteten, risken för väpnade konflikter, samt krigsmaktens och den centrala statsapparatens roll. Därefter studeras översiktligt tänkbara effekter på omvärlden. Slutligen skildras tre utvecklingsexempel som skulle kunna leda till kollapsliknande tillstånd.
Abstract The Russian society has during the past decade undergone a serious crisis which has undermined its resistance against further strains. The purpose of this study is to describe the situation in some of the worst crisis-ridden sectors of the society, how great the risks are for a deterioation in them and what effects a possible partial or total collapse would have for Russia and the rest of the world. Further studies in selected areas would give a better idea on possible countermeasures from concerned countries. After a discussion of the term collapse, the study deals with sectors like supply of food and energy, unemployment, the financial systems, the migration question, the transport system, the problem of organized crime, the risk of armed conflicts and the roles of the armed forces and the central state apparatus. Finally, three possible scenario that could lead to different states of collapse are outlined.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182