Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationellt samarbete kring IT-hot. Aktörer och initiativ - några exempel.

Internationellt samarbete kring IT-hot. Aktörer och initiativ - några exempel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fylkner Malin, Grennert Josefin, Mittermaier Eva
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-06-16
Rapportnummer: (FOA-R--00-01517-170)
Nyckelord informationskrigföring, IT-hot, internationellt samarbete, information Warfare, IT-related threats, international co-operation, 12
Sammanfattning Försvarets forskningsanstalt, FOA, bedriver inom ramen för "Försvarsforskning för regeringens behov " bl.a. studier kring de internationella aspekterna av IT-relaterade hot och de potentiella samarbetsstrukturer som kan komma att utvecklas för att möta dessa hot. Inom ramen för projektet "Internationellt samarbete avseende IT-relaterade säkerhetsfrågor", ISITS, genomfördes under 1999 bl.a. en studie kring planeade och faktiskt initierade internationella samarbetsinitiativ inom detta område. Studien genomfördes med såväl intervjuer som litteratursökningar. Bearbetningen av studiens resultat har under år 2000 fortsatt inom projektet "Säkerhet i nätverkssamhället", SINS. Föreliggande rapport redovisar fakta om olika organisationer och deras internationella engagemang inom problemområdet, baserat på den genomförda studien. Utgångspunkten har varit ett brett perspektiv där tekniska, legala, polisiära och säkerhetspolitiska aspekter och organisationer har beaktats. Förutom beskrivningar av aktörer och initiativ presenteras i rapporten identifierade mönster - både i termer av befintliga samarbetsstrukturer och frågeområden. Författarna redovisar vilka frågor aktörer samarbetar kring, i vilka former detta sker och vilka aktörer som är involverade. Slutligen redovisas förslag på fortsatt arbete för svenskt vidkommande.
Abstract The Defence Research Establishment, FOA, is carrying out studies concerning international aspects of IT-related security issues and potential co-operational structures that may develop to meet the new IT-related threats. During 1999, an empirical mapping of existing actors and initiatives was conducted within the project "International Co-operation Concerning IT-related Security Threats", ICITS. The work has continued, during 2000, in the project "Security In the Network Society", SINS. In the present report the authors present facts on different organisations and their international engagement within the problem area, based on the empirical mapping. The point of departure has been broad, so as to encompass technical, legislative, police related as well as security policy actors. Apart from descriptions of organisations and initiatives, identified patterns - both in terms of existing cooperational structures and issue areas - are presented in the report. Who co-operates, about what and in what forms? Finally suggestions on continued work for Swedens part is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182