Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationellt samarbete i kring IT-hot: Om vad? Mellan vilka? Hur?

Internationellt samarbete i kring IT-hot: Om vad? Mellan vilka? Hur? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fylkner Malin, Grennert Josefin, Mittermaier Eva
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-06-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01518-170)
Nyckelord internationellt samarbete, IT-relaterade hot, aktörer, samverkansformer, hanteringsstrukturer, international co-operation, IT-threats, actors, cooperational structures, 12
Sammanfattning Föreliggande rapport syftar till att diskutera de IT-relaterade hoten ur ett hanteringsperspektiv, med fokus på internationellt samarbete. I rapporten struktureras ett fortfarande relativt omoget forskningsområde utifrån ett antal frågor: Vilka frågeställningar skulle kunna utgöra kärnan i ett framtida samarbete? Vilka aktörer skulle kunna vara intresserade av att deltaga - och vilka skulle behöva deltaga? Hur skulle en internationell hantering av hoten kunna tänkas se ut - under vilka former kan samarbete ske? Hur ser implikationerna för Sveriges vidkommande ut? Vad bör Sverige göra i detta arbete? Rapporten utgår från ett huvudsakligen säkerhetspolitiskt perspektiv men på grund av områdets speciella karaktär, bl. a. att det sträcker sig utanför det som traditionellt har betraktats som den säkerhetspolitiska domänen, beaktas även andra områden. Studien baseras till stora delar på litteraturstudier men även på genomförda intervjuer.
Abstract In the present report the authors discuss IT-related threats from a management standpoint - with focus on international cooperation. In the report they structure a relatively immature research-area departing from a number of questions: What issues are likely to be included in future international cooperation? What actors are likely to be interested in participating and what actors need to take part? What could a future collaborative structure look like - under what forms might cooperative intiatives take place? What are the implications for Sweden? What intiatives should be taken? The following report departs from a primarily security policy oriented perspective. However, due to the cross-cutting nature of the problematique other areas are also explored - for example economics and social policy. The study is based foremost on litterature studies but also on a number of interviews that were conducted during 1999.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182