Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljöriskbedömning av kablar i mark vid militära anläggningar : förstudie.

Miljöriskbedömning av kablar i mark vid militära anläggningar : förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Henriksson Christina, Liljedahl Birgitta, Sjöström Jan
Ort: Umeå
Sidor: 17
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-07-07
Rapportnummer: (FOA-R--00-01528-222)
Nyckelord Kablar, läckage, bly, ftalater, klorparaffiner, mjukgörare, PCB, cables, leakage, lead, flalates, chloro-paraffines, plasticizers
Sammanfattning Avyttring pågår av militära anläggningar runt om i Sverige. En viktig frågeställning är om de markanlagda kabelsystemen kan lämnas kvar eller om de måste tas upp efter det anläggningen tagits ur bruk. Föreliggande förstudie belyser den miljöpåverkan som kablar i mark vid militära anläggningar eventuellt kan ge upphov till. Rapporten behandlar dagens kunskapsläge beträffande kablars korrosion samt miljöeffekter vid kvarlämning respektive sanering. Det lämnas också förslag på lämpliga militära anläggninar där fördjupade och kompletterande undersökningar kan utföras. Bly har kända ekologiska effekter och används som mantelmaterial i äldre s.k. papperskablar (anlagda efter 1900). För högre spänningar övergick man från papperskabel till oljekabel under 1930- och 40-talen. Detektion av olja och PCB som utlakats ur s.k. lättoljekabel har belysts i några rapporter. Vad gäller modernare plastisolerade kablar (anlagda under 1950- och 60-talen och framåt) framgår att tillsatserna ger störst miljöpåverkan. Exempelvis mjukgörare (ftalater) i främst PVC-mantlade kablar. Sammantaget visar förstudien på kunskapsluckor när det gäller läckagemängder, spridning och miljökonsekvenser av de metaller och organiska föreningar som förekommer i kablar. Behov finns av praktiska undersökningar och fältförsök som kan kombineras med laboratorieförsök.
Abstract The closing down of a number of military installations has started in Sweden. An important issue is whether underground cable system can be left in the soil or have to be removed after the installations have closed. This preliminary study discusses the possible environmental impact cables might give rise to. The report deals with today´s knowledge concerning corrosion of cables and their environmental impact. The study also suggests two military installations, where extended and complementary studies can be performed. Lead has a known ecological impact and is used as cable sheathing in earlier paper-insulated cables (installed after 1900). For power current cables there was a change from paper-insulated cables to oil-filled cables in the 1930´s and 40´s. Detection of oil and PCB, leaking from oil-filled cables has been treated in a few reports. AS for modern plastic cables (installed in the 1950´s and 60´s to recent) the additives in the plastic seem to have the greatest environmental effect. One example is plasticizers in cables insulated with PVC. The preliminary study shows that there are gaps in the knowledge concerning leakage (quantity, spreading and environmental impact) of metals and organic compounds from cables. There is a need for field studies combined with laboratory analysis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182