Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vapentraumatologi - Vapenskador på människa. Utredning och förslag till framtida forskning för försvaret.

Vapentraumatologi - Vapenskador på människa. Utredning och förslag till framtida forskning för försvaret. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Janzon Bo
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-07-10
Rapportnummer: (FOA-R--00-01531-721)
Nyckelord Vapen, skador, traumatologi, weapons, injury, traumatology
Sammanfattning På uppdrag av Högkvarteret har FOA snabbutrett området vapentraumatologi, och På uppdrag av Högkvarteret har FOA snabbutrett området vapentraumatologi, och föreslagit framtida inriktning. Ett stort antal intervjuer med kunder, avnämare och intressenter inom och utom försvaret har skett. Tyvärr har intervjuerna inte bedömts kunna ge underlag för prioriteringar annat än på kort sikt. Förslaget som framförs innehåller bl a : o Området bör döpas om till "Vapenskador på människa" o Mycket bättre samarbete krävs mellan forskning inom teknik och medicin o FOA bör stärka anknytningen mellan enh. för experimentell traumatologi och Karolinska Institutet o Minskning av antalet projekt, bildande av tvärvetenskapliga projekt innehållande medicin och teknik o Tydlig uppdelning i projekt för basforskning och systeminriktad underlagsframtagning o FOA föreslås även i fortsättningen bli huvudsaklig producent av forskningen o FoT-gruppen "Vapenskador på människa" bör också ges uppdrag att överblicka NBC-skador o Inrättande av ett kompetensnätverk med repr för teknisk och medicinsk forskning och klinisk erfarenhet o En ekonomisk ram för forskningen om 18 Mkr per år förordas
Abstract Commissioned by the NAF HQ, FOA has quite rapidly prepared a study of the research area of Weapons Traumatology. A great number of interviews was made with customers, sponsors and other interested bodies within and outside the NAF. Unfortunately the result of interviews was not judged to be useful for assigning research priorities for more than the near future. The proposal advanced contains, among other things: o The research area should be renamed " Weapons Injury on Man" o A much better cooperation between research within technology and medicine is required o FOA should increase links between its Experimental Traumatology Unit and the Karolinska Institute o Reduced number of projects, creating interdisciplinary projects between technology and medicine o Clear distinction between basic research and system oriented result and data production o FOA is proposed to remain the essential producer of research o The R&T Group Weapons Injury on Man should also get the task of reviewing NBC trauma research o An annual economical research budget frame of SEK 18 Million from the NAF is recommended

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182