Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie av skydd vid fast/rörligt uppträdande.

Förstudie av skydd vid fast/rörligt uppträdande. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elfving Carl
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-09-18
Rapportnummer: (FOA-R--00-01536-311)
Nyckelord Inventering, objekt, fast/rörligt, skyddsförmåga, vapenverkan, upptäckt, inventory, object, stationary, protection, weapon effects, detection
Sammanfattning FOA har på uppdrag av FM/HKV genomfört en teknisk studie avseende förutsättningarna för fast/rörligt skydd. Rapporten innehåller inledningsvis en redovisning av bakgrunden till konceptet "motståndskraft mot bekämpning genom ett fast/rörligt uppträdande" samt en redogörelse för studiens syfte och avgränsningar. Därefter redovisas en sammanställning av genomförd inventering och enkätundersökning avseende uppgifter om studerade objekt, samt en översiktlig värdering av deras skyddsförmåga mot vapenverkan och UIL (upptäckt, identifiering och lokalisering), samt utnyttjandegrad. Avslutningsvis redovisas slutsatser och förslag på fortsatt arbete. En slutsats från förstudien är att den har visat på att militära förband med behov av skydd mot vapenverkan och UIL i samband med strid, transport, gruppering eller vid olika former av förberedelseskeden kan använda "civila" objekt, som tunnlar, vägportar och anläggningar i berg, för dessa ändamål. En annan slutsats som dras är att "Beslutsstöd Fältarbeten", som översiktligt redovisas i rapporten, bedöms vara en lämplig plattform för integrering av information om objekt som bedöms kunna erbjuda skydd mot vapenverkan och upptäckt för militära förband. Till sist ges förslag på fortsatt arbete där det bl a förordas att en projektplan, avseende integrering av studerade objekt i program/system som kan hantera GIS och databaser , bör tas fram och att en breddad och fördjupad inventering bör vara en naturlig fortsättning.
Abstract Under contract to the Headquarters of Swedish Armed Forces the Defence Research Establishment has made a study of the conditions for stationary and moveable behaviour as regards the protection for military units from weapon attacks. Initially the report accounts for the background of the concept "stationary and moveable behaviour as regards the protection from weapon attacks" and the purpose and the delimitation of the study. After that some results of the study are shown and there follow finally the conclusions and the proposals for further work. One conclusion from the study is that military units can use infrastructure constructions as bridges, tunnels and other constructions in rock as protection against different weapon attacks. Another conclusion is that the concept "Application for planning engineering", which is a part of the Swedish Armed Forces geographic information system, is a suitable platform for integration of the information on the objects, which are estimated to give protection for military units from weapon attacks and detection. At last proposals are made for further work, whose important parts are the integration of the information on the studied object into software which handles GIS and databases and an enlarged and deeper inventory of suitable objects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182