Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulering av stötvågsutbredning i granit.

Simulering av stötvågsutbredning i granit. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-09-05
Rapportnummer: (FOA-R--00-01540-311)
Nyckelord numerisk simulering, stötvågsutbredning, granit, berg, numerical simulation, shock waves, granite, hard rock
Sammanfattning I denna rapporten redovisas numeriskt simulering av stotvågsutbredning i granitblock. För simuleringarna har Autodyn 2D version 4.1.09-13 använts och resultaten är sedan jämförda med resultat från modellförsök. Denna del av projektet kan anses som en första studie av möjligheterna att simulera kontaktverkan från sprängladdningar och stötvågsutbredning i berg. Det har visat sig att med de använda materialmodellerna och materialparametrarna har resultatet från sim- uleringarna inte varit tillfredställande. De beräknade värdena på partikelhastighet och förskjutning är nästan genomgående för höga. Enda undantaget är en modell som simulerades efter att försöken påbörjats. Slutsatserna av detta är att ytterligare studier av granitens egenskaper erfordras, samt även fortsatt numerisk simulering för att säkerställa de numeriska resultaten. De numeriska lösningsalgoritmerna har däremot ansetts fungera tillfredsställande, detta kan tyda på ett lovande resultat för det fortsatta arbetet.
Abstract In this report numerical simulation of shock wave propagation in granite blocks is studied. The code Autodyn 2D version 4.1.09-13 was used for the simulations, and the results were compared with experiments. This first part of the project was aimed to study the possibilities to use numerical simulation to predict shock wave propagation from high explosive charges. It was shown that the used material models and parameters result in acceptable aggrement with the experiments. The calculated values for particle velocity and displacement overestimated the shock wave respons compared with the experiments. The only exception was a simulation performed after the first experimental results was obtained. The conclusions are that further studies of the properties for the granite, and further numerical simulation is needed for verification of the numerical models. On the other hand, the numerical solution technics worked well for this type of problems and showed promissing results for further work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182