Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Risker för spridning av infektioner i Sverige vid större flyktingströmmar från Östeuropa.

Risker för spridning av infektioner i Sverige vid större flyktingströmmar från Östeuropa. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Engberg Birgitta, Blomqvist Sven, Hoffner Sven
Ort: Umeå
Sidor: 58
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-07-10
Rapportnummer: (FOA-R--00-01541-862)
Nyckelord Epidemiologi, infektionssjukdom, smittspridning, flykting, tuberkulos, difteri, hepatit A, hepatit B, syfilis, gonorre, HIV/AIDS, antibiotikaresistens, MRSA, smittskydd, kostnad, epidemiology, infectious disease, transmission of infectious disease, refugee, tuberculosis, diphteria, hepatitis A, hepatitis B, syphilis, gonorrhoea, HIV, AIDS, antibiotic resistance, MRSA, prevention, cost, 440
Sammanfattning Utifrån den nuvarande epidemiologiska situationen i Ryssland och de baltiska staterna har konsekvenserna vid strömmar av flyktingar eller hjälpsökande av olika storlekar till verige studerats, samt även konsekvenserna av en smittspridning i Sverige. De sjukdomar som ingår i studien är tuberkulos, difteri, hepatit A och B, syfilis, gonorré samt HIV. Vidare tas även förekomsten av antibiotikaresistenta bakteriestammar upp. Utifrån teoretiska scenarier, har en skattning av det antal sjuka som därvid kan förväntas uppträda utförts. Vid en flyktingsituation där flyktingarnas hälsa är i överensstämmelse med dagens situation i de baltiska staterna och Ryssland, kommer det största antalet insjuknanden att registreras för syfilis och gonorré. Det antal insjuknanden som förväntas bland flyktingar i masscenarier kommer i hög grad att påverka sjukligheten i Sverige. I ett längre perspektiv kan tuberkulos, HIV och hepatit B bli problem. Dessa sjukdomar innebär långa och kostsamma behandlingar, för tuberkulos kan insjuknanden ske upp till flera år efter smitttillfället, vilket innebär höga kostnader för samhället. De personalgrupper som tar emot, transporterar, undersöker eller behandlar nyanlända flyktingar bör få utbildning. Ökad kunskap om smittrisker, isoleringsrutiner och basala hygienregler, hos de aktuella persoanlgrupperna är en viktig del i det förebyggande smittskyddsarbetet. För vissa grupper bör även vaccination övervägas.
Abstract The objective of this study was to analyses the consequences of an increased number of refugees arriving in Sweden in terms of transmission of infectious diseases and its effect on public health in Sweden. The infectious diseases studied were ciphtheria, tuberculosis, hepatitis A and B, syphilis, gonorrhoea and HIV. Multi-drug resistant strains were also discussed. Based on theoretical scenarios the number of individuals contracting disease was estimated. The range of deseased among refugees arriving in Sweden under a health situation similar to their countries of origin will be low. The highest number of individuals contracting a disease is expected among refugees in a crowded situation and in a broad scenario the morbidity among the refugees will have a greatr effect of the overall infectious morbidity in Sweden. In the long-term tuberculosis, HIV and hepatitis B can become a problem, including long and expensive treatment, and as for ruberculosis and increased risk for morbidity several years after the spread of infection, resulting in high costs for the society over prolonged periods. Instruction is desirable for the categories of personnel receiving, transporting, examining or treating numbers of newly arrived refugees. Knowledge of risk of infection and isntruction in self-protection, isolation routines and basic hygiene is important in the preventive care. Vaccination for some categories of personnel must be taken into consideration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182