Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning Mfactor 1.0.

Användarhandledning Mfactor 1.0. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Klum Peter, Rahm Jonas, Rixon Kjell, Bergström Lars, Larsson Christer
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-03
Rapportnummer: (FOA-R--00-01546-616)
Nyckelord radarmålarea, flervägsutbredning, M-faktor, FOPOL, fysikalisk optik, simulering, RCS, radar cross section, multipath, M-factor, physical optics, simulation, E3776, 74, 36
Sammanfattning Denna rapport beskriver användningen av programmet Mfactor 1.0. Med programmet kan den sk M-faktorn beräknas för två olika fartygstyper vid en anfallssituation samt för ett mätscenario. M-faktorn beskriver, för ett utbrett mål över sjö, den förstärkning av målarean som beror på flervägsutbredning (konstruktiv/destruktiv interferens mellan direktvåg och väg reflekterad i vattenytan för en radar-mål situation). Med M-faktorn kan mätvärden omvandlas till frirymdsvärden (målarea för objektet utan reflekterande vattenyta). Som underlag till simuleringen används data över målet genererade med programmet FOPOL (Fysikalisk Optik). Data består av endimensionella ISAR data (fördelning av målarea i höjdled för olika målaspektvinklar). Underlag till FOPOL består av CAD beskrivningar av målet. I programmet Mfactor 1.0 definieras ett mål (fartyg) och dess orientering relativt en observatör (radar) med parametrar som: positioner på objekten, observatörens antenn, våghöjd, frekvens, m m. Målareafördelningar samt observatörspositioner (banprofiler) ligger lagrade i externa textfiler och kan lätt modifieras av användaren. Två moder finns i programmet: målrotation samt M-faktordiagram. Vid målrotation beräknas och presenteras M-faktor för en fix observatörsposition under det att målet roteras ett varv, vilket kan jämföras med en mätsituation. I moden M-faktordiagram presenteras M-faktorn för ett fixt orienterat mål, under det att observatören närmar sig målet i en "anfallsbana". Mfactor 1.0 har ett användarvänligt gränssnitt (AFE), utvecklat för Windows 9X/NT. Programmet ökar förståelsen för M-faktorns inverkan vid en duellsituation, samt kan användas som analysverktyg inför och efter målareamätningar.
Abstract This dokument is a user manual for the computer program Mfactor l.0. Using the program, the M-factor for different ship types in an attack scenario or in a measurement situation can be calculated The M-factor describes, for an extended target above a sea surface, the amplification of the radar cross section (RCS) due to multipath (i.e. constructive and destructive interference between direct path and sea surface reflected path in a radar-target scenario). The M-factor can be used to convert measured values to free space values (RCS values for the measured object without the reflecting sea surface). The simulation is based upon target data calculated in FOPOL (physical optics) as 1-dimensional ISAR data (distribution of radar cross section in elevation in different target aspect angles). CAD descriptions of the target have been the input to FOPOL. In the program Mfactor 1.0, a target (ship) and its orientation relative an observer (radar) is defined with parameters like: position of the object, the observers antenna, sea wave height, frequency, etc. RCS distributions and observer positions (observer trajectories) are stored in external ASCII files that can easily be modified by the user. There are two different modes in the program: target rotation and M-factor diagram. In the target rotation mode, the M-factor is presented with a fixed observer position during a rotation of the target. In the M-factor diagram mode, the M-factor is presented with a fixed oriented target while the observer following an "attack" trajectory is closing in on the target. Mfactor 1.0 has a user-friendly interface (AFE), developed for Windows 9X/NT. The program increases the understanding of the M-factor influence in duel situations. In addition, the program can be used as an assessment tool in field tests.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182