Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

INV _NLAYSCA. A computer program for inverse electromagnetic wave propagation in horizontally stratified dispersive environments.

INV _NLAYSCA. A computer program for inverse electromagnetic wave propagation in horizontally stratified dispersive environments. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Krylstedt Peter, Mattsson Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-11
Rapportnummer: (FOA-R--00-01548-409)
Nyckelord inversa elektromagnetiska problem, optimering, dispersiva miljöer, horisontellt skiktat, inverse electromagnetic problems, optimisation, dispersive media, horizontally stratified, 65
Sammanfattning Den här rapporten beskriver dataprogrammet INV_NLAYSCA för invers elektromagnetisk vågutbredning/spridning. Det inversa problemet formuleras som ett minsta kvadrat problem och löses medelst en Levenberg-Marquardt algoritm. Framåtlösaren i algoritmen är dataprogrammet NLAYSCA,(11), vilket beräknar de elektromagnetiska fälten från dipolkällor i horisontellt skiktade dispersiva havsmiljöer med eller utan glatta 3D-objekt i något skikt. Exempelvis kan skiktens ledningsförmågor, deras tjocklekar, källans position eller 3D-objektets position och form uppskattas med hjälp av INV _NLAYSCA. Initieringsfilen till INV_NLAYSCA beskrivs grundligt i rapporten och en översiktlig presentation av de olika utdatarrapporterna ges. Några numeriska resultat för inversion av ledningsförmågor, där fyra olika källa/sensor konfigurationer används, presenteras. Ledningsförmågorna i 2-, 3-, 4- och 5-skikts modeller estimeras från syntetiska data beräknade m.h.a. NLAYSCA för en 5-skikts vinter profil och en 19-skikts sommar profil. Det kan konstateras att det vertikala avståndet mellan källa och sensor ska vara litet, dock ej noll, för att upplösa sediment och bergrundsledningsförmågor så bra som möjligt. Dessa konfigurationer ger också den mest stabila optimeringen vad gäller konvergens till det globala minimat, vilket inte alltid är fallet för de andra konfigurationerna.
Abstract This report describes the inverse electromagnetic wave propagation/scattering computer program INV-NLAYSCA. The inverse problem is formulated as a least square minimisation problem which is solved by using a trust region Levenberg-Marquardt algorithm. The forward solver in this algorithm is the electromagnetic wave propagation/scattering program NLAYSCA. (II), which computes the electromagnetic fields from elementary dipole sources submerged in a horizontally stratified dispersive sea-water environment with or without a 3D smooth object present in any of the layers. Hence, the computer program INV_NLAYSCA estimates for example the conductivities in the layers, the layer depths, the source position, the shape and position of the scattering etc. The initialisation file to INV-NLAYSCA is thorougly described and a brief presentation of some output reports is given. Some numerical results of inversion of conductivities using four different frequency sounding source/receiver configurations are presented. The conductivity values in 2-, 3-, 4- and 5-layer models are estimated from synthetic data computed by NLAYSCA with a 5-layer winter profile and a 19-layer summer profile. It is concluded that the vertical distance between the source and the receiving sensor should be small in order to resolve the sediment and bedrock conductivities as well as possible. These frequency sounding configurations also give the most stable as well as possible. These frequency sounding configurations also give the most stable optimisation, i.e. the estimated parameters seem to yield global minima, which is not always the case for the other configurations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182