Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med brandpåverkan mot fyllningsdörrar.

Försök med brandpåverkan mot fyllningsdörrar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Walmerdahl Per, Werling Per
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-18
Rapportnummer: (FOA-R--00-01550-990)
Nyckelord Brand, dörr, övertändning, temperatur, värmestrålning, brandskyddsfärg, fire door, temperature, heat radiation, intumescent coating
Sammanfattning Fullskaleförsök har genomförts för att utröna hur fyllningsdörrar av trä står emot brandpåverkan. I huvudsak testades tre dörrelement av varierande konstruktion och behandling (brandskydds- och linoljefärg) mot ett i förväg dimensionerat brandförlopp. Syftet med försöken var att jämföra genombrinningstider för de olika dörrelementen under ett realistiskt brandscenario. Totalt genomfördes två försök, där det första huvudsakligen syftade till att mäta upp värmestrålningen i tre punkter i brandrummet. Detta gjordes i syfte att studera att provningsförloppet blivit rätt dimensionerat och att en jämn fördelning av värmestrålningen i brandrummet erhålls. Under det påföljande försöket provades de tre fyllningsdörrarna samtidigt. Resultatet av prövningen blev genombrinningstider på mellan 21:15 minuter och 28:00 minuter efter brandstart, där den längsta tiden erhölls för fallet med en fyllningstjocklek på 9 mm och ytan behandlad med både linolje- och brandskyddsfärg. Temperaturen på den oexponerade sidan av dörren var vid tiden för genombrinningen runt 100°C. I rapporten finns samtliga mätdata samlade från försöken, som också dokumenterades genom videofilmning.
Abstract Full-scale fire tests were performed in order to find out how wooden panelled doors react to fire loading. Three door elements were tested against a fire scenario. The doors were constructed somewhat differently and had different finishings (intumescent coatings and linseed oil paint). The purpose of the trials was mainly to find out how long the doors could prevent the fire from burning through the material during a realistic fire scenario. In total two tests were performed of which the first mainly aimed at measuring the heat radiation at three locations within the fire room. The purpose of this was to make sure the fire scenario was properly designed and that the heat radiation was evenly distributed within the fire room. The result of the tests were that fire broke through the doors between 21:15 and 28:00 minutes after fire start, where the longest time was experienced where the panel of the door was 9 mm and the surface treated with both linseed oil paint and an intumescent coating. The temperature on the unexposed side of the door was about 100°C when the fire broke through the door. All experimental data are gathered in the report. The tests were also filmed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182