Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

2-D automatic image analysis and image enhancement for gated viewing imagery.

2-D automatic image analysis and image enhancement for gated viewing imagery. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olsson Håkan
Ort: Linköping
Sidor: 65
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-09
Rapportnummer: (FOA-R--00-01554-408)
Nyckelord avsståndsselektiv avbildning, pulsad laser, kvadraturfilter, orienteringstensorer, optisk korrelation, bildförbättring, egenskapsextrahering, måligenkänning, gated viewing, pulsad laser, quadrature filters, orientation filters, orientation tensors, optical correlation image enhancement, feature extraction, target recognition, 32, E7030
Sammanfattning Rapporten behandlar fortsatt arbete inom datorseende för avståndsselektiv avbildning. FOA:s system för avståndsselektiv avbildning använder som belysning en pulsad laser med skylpenetrerande förmåga. Systemet ger utmärkt bildmaterial för övervakning, målinmätning och igenkänning med hög vinkelupplösning. De framtagna algoritmerna utför extrahering av lågnivåegenskaper för 2-D data, dvs enstaka bildrutor, genom att en uppsättning kvadraturfilter appliceras på bilden. Filtersvaren kan viktas samman till ett estimat av fältet av s.k. orienteringstensorer. Genom en analys av tensorfältet extraheras egenskaper som t.ex en segmentering av områden av rank l-karaktär, dvs områden med huvudsakligen linje- och kantinnehåll, samt ett estimat av den lokalt dominerande signalorienteringen i varje bildpunkt. Ett säkerhetsmått för dessa egenskaper beräknas också. Ett kapitel ägnas åt ett inledande experiment med optisk korrelation. Denna teknik presterar matchad filtrering snabbare än någon tidigare korrelations-baserad algoritm. Denna teknik är mycket intressant att använda på bilder från system för avståndsselektiv avbildning med höggradigt segmenterade objekt. Möjligheter och begränsningar diskuteras i rapporten. Visst arbete har också ägnats åt bildförbättring baserat på utdata från kvadraturfiltren samt tensorfälten. Resultaten diskuteras och framtida arbete föreslås.
Abstract This report covers continued work on computer vision algorithms for gated viewing imagery. The FOA gated viewing system uses a pulsed laser capable of penetrating soft obscurants, for illumination. This system produces excellent screening, targeting and recognition imagery with high angular resolution. The developed algorithms perform low-level feature extraction on 2-D data i.e., single gated viewing frames, by applying a set of quadrature filters to the image. The filter output can be weighted to an estimate of the so-called orientation tensor field. Analyzing the tensor field we extract features such as segmentations of areas with rank 1 properties i.e., areas with mainly line- and edgecontent, and an estimate of the dominating local signal orientation for each pixel. A certainty measure for the rank and orientation statements is calculated. One chapter is devoted to an initial experiment on optical correlation. This technique provides matched filtering faster than all earlier correlation-based schemes. Applied to gated viewing imagery with its high degree of object segmentation, optical correlation becomes very interesting. Benefits and limitations from the results are discussed. Some work on image enhancement using quadrature filter output and the tensor field has also been performed. The results are discussed and further work suggested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182