Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A Computational study of subsonic flow past a NACA 0012 airfoil.

A Computational study of subsonic flow past a NACA 0012 airfoil. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alin Niklas, Fureby Christer
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-05
Rapportnummer: (FOA-R--00-01562-865)
Nyckelord BC-indikering, LES, NACA 0012 vingprofil, BC-indication, LES, NACA 0012 airfoil
Sammanfattning Svårigheterna att snabbt detektera biologiska och kemiska ämnen under fältmässiga förhållanden är av uppenbar vikt och komplexitet. En lovande teknik har tidigare utvecklats och omfattar ett insamlingssystem, ett anrikningssystem, och en detektionsenhet. Detektionsenheten och anrikningssystemet finns tillgängliga i operativa skick, men en optimal design av insamlingssystemet återstår att utveckla. En möjlig design består av en rotor med ett antal korta vingsektioner med låg anfallsvinkel. Varje vingsektion har en slits i framkanten där luft passerar igenom till anrikningssystemet, där partiklar eller kemiska ämnen fångas upp och förs vidare till detektionsenheten. Den föreliggande studien behandlar läget för slitsen i förhållande till anfallsvinkeln och vingsektionens tjocklek. Vi använder oss av storvirvelsimuleringar (LES) för att undersöka subsonisk strömning kring en fixerad NACA 0012 vingsektion med olika anfallsvinklar i en konstant luftström. Strömningen studeras med hjälp av avancerad visualiseringsteknik, och baserat på dessa resultat bestäms ett läge för slitsen och den ungefärliga vidd på slitsen som erfordras för att samla in en given luftvolym.
Abstract The problem of rapidly detecting biological and chemical agents under active-service conditions is of obvious importance and complexity. A promising technique has previously been developed that involves a collection system, an enrichment system, and a detection module. The detection module and the enrichment system are in operating condition, but an optimal design of the collection system remains. A possible design consists of a rotor with a number of short wing section at a small angle of attack. Each wing section has a slit at the leading edge where air passes through to the enrichment system, where particles or chemical agents are trapped, and passed on to the detection module. The present study is concerned with positioning of the slit in relation to the angle of attack and the thickness of the wing section. To this end we apply Large eddy Simulation (LES) to investigate subsonic flow around a fixed NACA 0012 wing section at different angles of attack in a constant air-stream. The flow is examined using advanced visualisation techniques, and based on this, a position of the slit is determined together with an approximate width of the slit in order to collect a given volume of air.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182