Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Signalbehandlingsmetoder för radaravbildningar.

Signalbehandlingsmetoder för radaravbildningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Åkermark Hans
Ort: Linköping
Sidor: 46
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-31
Rapportnummer: (FOA-R--00-01564-408)
Nyckelord radar, måligenkänning, rörelsekompensering, tid-frekvensmetoder, target recognition, motion compensation, time-frequency analysis, E3008, 35
Sammanfattning Radarbaserad måligenkänning är en central komponent i framtidens sensorsystem. För stridsfältskännedom och för autonoma vapenbärare är förmågan att kunna identifiera mål av avgörande betydelse, och radarsensorers långa räckvidder och relativa väderoberoende gör att radarn i dessa sammanhang intar en särställning. De senaste decenniernas forskning inom området har inriktats mot radaravbildningar, där spridningsinformation omvandlas till information om målegenskaper. I den här rapporten beskrivs denna omvandling i detalj, och särskilt tre kritiska områden: rörelsekompensering, effekter av hastiga eller oregelbundna målrörelser och inverkan av komplexa spridningsfenomen. Dessa områden är viktiga stötestenar på vägen mot operativa måligenkänningssystem, och flera tekniker har utvecklats som försöker eliminera eller mildra deras inverkan. Trots att flera av dessa tekniker som beskrivs här i vissa fall ger bra resultat, återstår fortfarande mycket forskning.
Abstract Target recognition is a key component in tomorrow´s sensor systems. For battlefield awareness and remotely piloted vehicles, the ability to identify targets of interest is crucial, and the long range and allweather capability of radar systems give such sensors a unique position. During the last decades, target recognition research has focused on radar imaging, where scattered data is transformed to provide target specific properties. In this report, the transformation is presented in some detail, in particular three of its more important aspects: motion compensation, the effects of complex and irregular target motion and scattering from dispersive structures. These areas are all major hurdles on the way to deployable sensor systems, and techniques for mitigating their effects have been developed. Even though several of the techniques give good results in some cases, more research is needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182