Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sveriges och Rysslands militära kapacitet. Jämförelser 1985-2005.

Sveriges och Rysslands militära kapacitet. Jämförelser 1985-2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Löfstedt Helge
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-23
Rapportnummer: (FOA-R--00-01567-170)
Nyckelord försvarskapacitet, jämförelser, relationer, materiel, Sverige, Ryssland, military capabilities, comparisons, materiel, Sweden, Russia, 16
Sammanfattning Statsmakterna efterlyser förbättrad redovisning av Sveriges försvarsförmåga. Inom försvarsdepartementet har flera arbetsgrupper arbetat i detta syfte. I denna rapport redovisas ett resultat av detta arbete. Sovjetiska respektive ryska styrkor i närområdet har jämförts med de svenska. Jämförelse har gjorts för tre tidpunkter - 1985, 1995 och 2005. Jämförelsen har begränsats till att avse organisationsbestämmande konventionella vapensystem. arbetet resulterar i bedömningen att Sveriges stridskrafter vid mitten av 1990-talet hade gynnsammare materiell styrkerelation jämfört med de ryska i närområdet än vid motsvarande jämförelse med sovjetiska vid mitten av 1980-talet. Den ryska militära organisationen har minskat kraftigt i förhållande till den tidigare sovjetiska. Under de närmaste fem åren kan styrkerelationen ytterligare förbättras. Förbättringen är dock minst vad avser luftförsvaret. Mot år 2005 kan styrkerelationen till och med komma att minska i förhållande till en potentiell ökning av den ryska bekämpningskapaciteten med flyg. Resultatet grundas på sammanställningar av vapenprestanda enligt metoder som tidigare inte på motsvarande sätt utnyttjats i landet.
Abstract The swedish gouvernament and parliament have a demand for better information on the capability of the swedish armed forces. This report contains some of the information on that subject that is derived within the swedish ministry of defence. Sovjet and russian military forces in the baltic surroundings have been compared with the swedish armed forces. The comparisons are conducted for three points of time - 1985, 1995 and 2005. They are also limited to principal assets of conventional weapons systems. The result is that force materiel relations with swedish armed forces compared to russian at 1995 are more favorous than when compared to the sovjet equivalent in 1985. The russian armed forces in the baltic surrounding areas have been heavily reduced compared to the sovjet organization of 1985. During the coming five years perios the force relation may turn even more favorous. However the improvements are least favorous for the swedish air defence. Towards 2005 its relative capacity may even detoriate due to a potential increase in russian capacity to conduct air to surface combat. The result is derived by methods for aggragating weapons performance that not before have been used in Sweden in a similar way.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182