Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simuleringsmodellers verklighetstrogenhet. En litteraturstudie.

Simuleringsmodellers verklighetstrogenhet. En litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fjällström Per-Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-28
Rapportnummer: (FOA-R--00-01571-202)
Nyckelord modellering, simulering, verklighetstrogenhet, konceptuell modellering, validering, återanvändning, interoperabilitet, modeling, simulation, fidelity, conceptual modeling, validation, reuse, interoperability, 62
Sammanfattning modellering och simulering är ofta ett attraktivt alternativ när experimentering med det verkliga systemet är omöjligt p.g.a. ekonomiska eller andra skäl. För att en beslutsfattare ska vilja basra sina beslut på resultaten från en simulering måste dock hon/han uppfatta modellen som trovärdig. Vid bedömningen av en modells trovärdighet är dess verklighetstrogenhet (fidelity) ofta ett viktigt kriterium. Begreppet fidelity är dock inte väldefinierat, och ofta beskrivs en modells eller simulerings fidelity på ett summariskt och subjektivt sätt. för att råda bot på detta har Simulation Interoperability Standardization Organization (SISO) uppmuntrat forskare att utveckla generella definitioner och mått på fidelity. Denna rapport beskriver och utvärderar de förslag på definitioner, etc. som presenterats inom ramen för SISOs verksamhet under perioden våren 1997 t.o.m. våren 2000. Rapportens huvudsakliga slutsats är att en hel del arbete (både teoretiskt och praktiskt) återstår innan visionen om väldefinierade, enhetliga och objektiva mått på fidelity kan förverkligas. Å andra sidan, om visionen uppnås, så skulle det få positiva konsekvenser för andra viktiga mål, som t.ex. förenklad validering och verifiering, bättre konceptuella modeller, ökad återanvändning, och bättre samverkan mellan modeller. Fortsatt forskning på fidelity och relaterade frågeställningar är därför angeläget.
Abstract Modeling and simulation is an attractive alternative when experimenting with the real system is impossible for economical or other reasons. However, in order for a decision-maker to base hers/his decisions on the results of a simulation, the model must appear to be credible. The fidelity of a model is often an important criteria when evaluating its credibility. Unfortunately, fidelity is not well-defined, and fidelity is often described in short and subjective ways. To remedy this, the Simulation Interoperability Standardization Organization (SISO) has encouraged efforts to develop definitions and metrics for fidelity. This report describes and evaluates the fidelity definitions, etc. that have been put forward within SISO between Spring 1997 and Spring 2000. The evaluation shows that many problems (both theoretical and practical) remain to be solved. However, if these problems are solved, then this would benefit many other important goals, such as simplified validation and verification, better conceptual models, increased reuse, and improved interoperability between models. Therefore, it is important to continue research on fidelity and related topics.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182