Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationell hantering av IT-hot. Är FN rätt forum?

Internationell hantering av IT-hot. Är FN rätt forum? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grennert Josefin
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-09-14
Rapportnummer: (FOA-R--00-01578-170)
Nyckelord internationellt samarbete, IT-hot, FN, international co-operation, IT-threats, UN, 12
Sammanfattning Föreliggande FN-studie är ett delmornent i ambitionen att analysera utvecklingen av hantering av IT-hot på den internationella arenan. Även om de diskussioner som förs internationellt resulterar i att frågan kommer att hanteras i annat forum än FN, så påverkar det arbete som har bedrivits i FN: s regi sannolikt frågeområdets fortsatta öde - inte minst genom att frågan har förts upp på global nivå. Av den anledningen har det varit angeläget att följa processen och se vilka erfarenheter som har gjorts. I rapporten redovisas frågans gång inom FN, från förslaget till en resolution på området som den ryska federationens representant lämnade in, där hotet beskrivs som en nedrustningsfråga, till den senaste resolutionen som fastslogs i FN. Hanteringen av frågan inom FN har i det närmaste stagnerat och flera länder är uttalat ointresserade av att delta i diskussioner som förs i de termer som frågan är formulerad i inom FN. Anledningar till denna problematik, bl.a. heterogenitet bland medlemmarna och olika definitioner av hotet, diskuteras fortlöpande i rapporten. Avslutningsvis lämnas förslag till fortsatt forskning på området.
Abstract The present report constitutes a part of the larger ambition to analyse the development of international structures for dealing with IT-threats. The work that has been conducted within the UN has most likely affected the future of the issue area, even if, as a result of the discussions held within the UN, the issue will be handeled within a different forum. One of the merits of the discussions has been the introduction of the issue area globally. Thus, it has been interesting to follow the process in order to analyse the experiences drawn. In the report the processes within the UN is accounted for, from the draft resolution handed in by the Russian Federation, in which the threat is described as a disarmament issue, to the latest resolution approved by the UN. The dealing of the issue within the UN has nearly stagnated and some member countries have pronounced themselves uninterested in discussions conducted in the terms stipulated in the russian draft. Contributing factors to this problem, e.g. heterogeneity among the members and different definitions of the threat, is continously discussed in the report. Finally, future research angles within the area is proposed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182