Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kan man lita på modellskaleförsök?

Kan man lita på modellskaleförsök? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmberg Lars, Liden Ewa, Westerling Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-16
Rapportnummer: (FOA-R--00-01584-310)
Nyckelord Replica modelling, slutballistik, skalförsök, KE-projektiler, Replica modelling, terminal ballistics, small-scale experiments, KE-penetrators
Sammanfattning På senare tid har man på FMV börjat intressera sig för att utnyttja fördelarna med småskaliga försök och vill därför utreda om småskaliga försök ger tillförlitliga förutsägelser om vad som händer i det verkliga fallet. Denna rapport syftar till att redovisa den teoretiska bakgrunden till den inom slutballistiken mest använda skalningsmodellen "replica modelling", redovisa det experimentella underlag som finns för att verifiera eller motsäga denna modellansats samt diskutera vilka avvikelser/förenklingar från denna modellansats som borde kunna vara tillåtna. Dessutom redovisas ett förslag till experimentella studier för att belysa vilka förenklingar som är tillåtna i olika fall givet ett visst krav på precision i utlåtandet om det verkliga fallet. Vid litteraturgenomgångar visade det sig att det fanns förvånansvärt få studier gjorda för att klarlägga dessa frågor. Några av de mest seriösa undersökningarna inom detta område har gjorts vid FOA. Med det underlag som finns kan vi dra slutsatsen att det går att lita på modellskaleförsök om man studerar in- och genomträngningsförsök i enkla geometrier och genomför skalningen så noggrant som möjligt. Det är dock oklart vilka förenklingar som kan tillåtas i projektilgeometrin samt hur väl man kan uppfylla skalkraven vid komplicerade målkonstruktioner. Dessa frågor bör belysas med verifieringsförsök innan förenklade modellskaleförsök kan användas för att bedöma verkliga projektilers och skyddskoncepts prestanda.
Abstract FMV (The Swedish Defence Materiel Administration) has become increasingly interested in taking advantage of the benefits of small scale terminal ballistic experiments and therefore initiated a study to find out how well small scale experiments can predict the behaviour of real full scale cases. In this study, the theoretical background of the most commonly used scaling law for terminal ballistic events, the so-called "replica modelling law", is accounted for. The experimental results available to verify or dismiss this law are discussed, as are the consequences of deviations from this modelling law. Suggestions for experiments to investigate how different ways of simplifying the small-scale experiments influence the ability to predict the behaviour of the real case are presented. In the open literature, relatively few experimental studies that address these issues were found, some of the most relevant being published by FOA. From these studies we conclude that small-scale results can be relied upon in penetration and perforation experiments with simple geometries if the scaling is done according to the prerequisites of the replica modelling law. There is little experimental data available to tell which simplifications in projectile and target geometry that could be allowed when more complicated geometries are involved. These issues must be studied further before simplified small-scale experiments can be used to reliably predict real full-scale performance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182