Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High performance concrete beams subjected to shock waves from air blast.

High performance concrete beams subjected to shock waves from air blast. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnusson Johan, Hallgren Mikael
Ort: Stockholm
Sidor: 86
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-27
Rapportnummer: (FOA-R--00-01586-311)
Nyckelord Luftstötvågsbelastning, höghållfast betong, stålfibrer, armering, töjning i betong, skjuvbrott, böjbrott, shock wave loading, high strength concrete, steel fibres, reinforcement, concrete strain, shear failure, flexural failure, Material och skydd, 23
Sammanfattning Föreliggande rapport redovisar resultat från försök på armerade balkar i både normalhållfast betong (NSC) och höghållfast betong (HSC). Sammanlagt provades 33 balkar varav 26 belastades med luftstötvåg. De betonghållfastheter som användes var kubtryckhållfastheter 40, 100, 150 respektive 200 MPa. Några av balkarna i kubhållfasthet 200 MPA innehöll stålfibrer. Dessutom provades balkar utförda med betongskikt, dvs det nedre skiktet bestod av betong med kubhållfasthethet 40 MPA och det övre av betong med kubhållfasthet 200 MPa. Armeringsmängden alternerades för att studera de mekaniska egenskaperna hos balkarna. Både lastkapaciteten och nedböjningskapaciteten studerades. Vid de statiska försöken belastades balkarna med fyra punktlaster. Försöken med luftstötvågsbelastning utfördes i en stötvågstub. Explosivämnesvikten varierades vid de olika försöken och låg mellan 1.0 kg och 7.0 kg. Samtliga balkar som provades med statisk belastning gick till böjbrott. Vid de dynamiska försöken ändrades brottmoden för några balkar i förhållande till de statiska försöken. Balkar med kubhållfastheterna 40, 100, 150 och 200 MPa utan fibrer och med ett högt armeringsinnehåll uppvisade skjuvbrott. Endast balkar med kubhållfastheterna 100 (med lågt armeringsinnehåll), 200 MPa (med stålfibrer) samt balkar med två betongskikt uppvisade böjbrott. En tendens till att brottstukningen i betongen minskade vid ökande mekaniskt armeringsinnehåll observerades. Dessutom ökade både lastkapaciteten och nedböjningskapaciteten för balkar belastade med luftstötvåg jämfört med statiskt belastade balkar i denna undersökning.
Abstract This investigation involves testing of reinforced concrete beams of both normal strength concrete (NSC) and high strength concrete (HSC). A total of 33 beams were tested, of which 26 were subjected to shock wave loading from air blast. The different concrete grades used were of compressive cube strength 40, 100, 150 and 200 MPa, respectively. Some beams of highest concrete grade contained steel fibres. Also beams with two concrete layers were tested, i.e. the bottom layer of concrete grade 40 and the top layer of grade 200. The amount of reinforcement was varied in order to study the mechanical properties of beams. Both the load capacity as well as the deflection capacity were studied. In the static tests, the beams were loaded with four point loads. The shock wave tests were performed in a shock tube. The mass of the explosive charge was varied for the different beams and ranged from 1.0 kg up to 7.0 kg. All beams subjected to static loading failed in flexure. In the dynamic tests, the failure mode changed for some beams in relation to the static tests. Beams of concrete grades 40, 100, 150 and 200 without fibres and with high ratio of reinforcement exhibited shear failure. Beams of concrete grades 100 (with a low ratio of reinforcement), 200 containing steel fibres and beams with two concrete layers failed in flexure. A tendency of ultimate concrete strain decreasing with an increasing mechanical ratio of tensile reinforcement was observed. An increase in load capacity for beams subjected to shock waves compared to beams subjected to static loading was also observed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182