Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GARDS (Ground Area Reconnaissance Detection System).

GARDS (Ground Area Reconnaissance Detection System). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Tage, Brännström Stellan, Nilsson Christer, Nyholm Sune
Ort: Umeå
Sidor: 22
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-11
Rapportnummer: (FOA-R--00-01589-862)
Nyckelord GARDS, kontaminering, kvarliggande, markbeläggning, C-indikering
Sammanfattning GARDS är en utrustning som är konstruerad för att indikera den risk det innebär att ett fordon blir kontaminerat vid passage genom ett belagt område. Kontamineringsrisken ökar vid väglag som ger kraftigare uppstänk från underlaget. Därmed ökar även substansmängden som förångas. På underlag som t ex asfalt är uppkastet mycket litet och därmed är även riskerna mycket små. För lättflyktiga ämne som ger upphov till detekterbara gaskoncentrationer i luft fungerar GARDS-systemet som ett ordinärt luftindikeringsinstrument. De försök som har gjorts med GARDS på IKV91 under vinterföre har visat att systemet fungerar och är något snabbare i reaktion än SRV:s hjulfordonsprototyp. Sannolikt beror detta på att uppkastet från drivband är kraftigare i jämförelse med uppkastet från hjul. GARDS har vid försöken larmat när fordonet har kört in ca 1 till 2 fordonslängder i det belagda området. Systemet bedöms fungera i hastigheter från ca 6 km/h till över 60 km/h. Arbetet har ingått i ett uppdrag från FMV, innefattande stufdier av olika möjligheter att montera C-varningsinstrument på Försvarsmaktens fordon och vagnar. Det största problemet som kvarstår är nedsmutsningen av indikeringsinstrumentet. Förslag ges på lösning av problemet. Det finns även ytterligare förslag på utveckling av utförandet.
Abstract GARDS is an instrument indicating the risk for contamination of a vehicle. The contamination risk depends on the state of the road. Much splashes from the road, means an increased risk for contamination. On an asphalt road for example, there is a small amount of splashed and therefore the risk for contamination is also very little. For non-persistent agents with detectionable vapour concentrations, GARDS is working as an ordinary air detection equipment. GARDS has been tested on IKV91 during the winter. The result shows that the system is working and the rection time is faster than SRV´s prototype of a cross-country truck. One reason for the faster reaction time can be that an armoured tracked vehicle gives more splashes from the road than a cross-country truck. During the trials, GARDS sounded the alarm when the vehicle had come 1 to 2 lengths of a vehicle into the contaminated area. The system is working in speeds from about 6 km/h to more than 60 km/h. This is one of the studies in a commission from the Swedish Defence Material Administration. The whole commission contains studies of different possibilities of installing C warning instruments in vehicles belonging to the Swedish defence. The biggest problem that remains, is the pollution of the detection equipment. There are some suggestions to solve the problem. There are also further suggestions for developing the design.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182