Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Möjliga roller för länsstyrelsen i samband med extraordinära händelseutvecklingar.

Möjliga roller för länsstyrelsen i samband med extraordinära händelseutvecklingar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hartoft Percy, Nilsson Anna, Ekebjär Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-27
Rapportnummer: (FOA-R--00-01591-240)
Nyckelord extraordinära, övergripande ledning, krishantering, länsstyrelse, kommun, beredskap, förberedelse, extraordinary course of events, extraordinary situation, overall management, preparedness, regional authority, crisis, 14
Sammanfattning I rapporten diskuteras några möjliga roller för länsstyrelsen i samband med extraordinära händelseutvecklingar. Detta görs utifrån de egna erfarenheter, som ett antal kommuner och länsstyrelser under senare år fått, av att hantera dylika. Diskussionen om de möjliga rollerna förs för olika faser av arbetet med att hantera utvecklingarna. De tre faser som diskuteras är förberedelser, akut liantering samt uppföljning/lärande, I den första fasen diskuteras främst samordningsrollen och rollen som inriktare av det beredskapsarbete som skall bedrivas på regional och lokal nivå. I den akuta hanteringen har flera möjliga roller lyfts fram för diskussion. Åter är samordningsrollen i fokus men därutöver diskuteras också länsstyrelsen i rollen som expert, som stödresurs för analys samt som samordnare av delar av informationen. Vissa potentiella problem i samband med finansieringen av de akuta insatserna berörs också utan att detta nödvändigtvis medför en roll för länsstyrelsen. Slutligen diskuteras i detta avsnitt länsstyrelsen roll för att förbättra lärandet av andras erfarenheter inom det svenska systemet för att hantera extraordinära händelseutvecklingar. Rapporten avslutas med några förslag till förändringar inom dagens ledningsstruktur för att förbättra samhällets samlade förmåga att hantera extraordinära handelseutvecklingar.
Abstract The report discusses potential roles for lansstyrelsen (the regional authority) in connection with an extraordinary course of events. The discussions are based on the experiences made at local and regional level from handling such events the last couple of years. Roles are discussed in three different phases of managing an extraordinary course of events; preparations, emergency management and follow up. In the first phase the discussion primary concentrates on co-ordinating and directing the preparatory work at regional and local levels. A larger number of roles are discussed regarding emergency management. Once again co- ordinating is the primary role but important roles also include support with expert advice and long-term analysis. Co-ordinating information, both internally and externally is also referred to as an important role. Some potential problems in connection with the financing of emergency management are discussed although there is no obvious role for lansstyrelsen in these matters. Finally there is a discussion concerning possible roles for ldrisstyrelsen when it comes to spreading experiences and lessons learned. Another important role in this phase is the supervision over the ability at local and regional level regarding emergency preparedness. The report ends with some suggestions on how to change parts of the legal framework in order to make the role of lansstyrelsen more distinct.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182