Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anpassningsförmåga inom civilt försvar

Anpassningsförmåga inom civilt försvar Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Broberg Wulff Maria, Hedberg Leif, Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-16
Rapportnummer: (FOA-R--00-01596-170)
Nyckelord anpassning, civilt försvar, adaptability, civil preparedness, 16
Sammanfattning Anpassning är ett begrepp som analyserats framför allt från militär utgångspunkt. Anpassning grundas på principen Vidtag inga motåtgärder förrän en hotbedömning visar det vara nödvändigt. I denna rapport diskuteras civil anpassning. En analys görs av hur den förhåller sig till "BIS" (Beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling), som är en skyddsfilosofi grundad på principen Vidtag skyddsåtgärder så snart planeringsförutsättningarna är gynnsamma. En inventering inom sektorerna elförsörjning och landsvägstransporter har lett till att ett antal anpassningsåtgärder identifierats. En tendens finns till att civila anpassningsåtgärder tekniskt sett kan genomföras snabbare än motsvarande militära åtgärder. A andra sidan kan den organisatoriska trögheten i genomförandet bli ett allvarligare problem civilt. För att illustrera det senare har paralleller dragits med hanteringen av det s.k. Y2K-problemet. En sammanfattande slutsats är att anpassning framstår som ett alternativ värt större uppmärksamhet inom det civila skyddstänkandet. Ett förslag ges till hur arbetet med inventering av anpassningsåtgärder skulle kunna drivas vidare inom rörda sektorer m.m.
Abstract Adaptability is a concept that has been analyzed (in Sweden) primarily from a military perspective. It isbased on a principle of Don´t invest in countermeasures until a threat assessment says that you have to. This report discusses what features may be special to adaptabiity as applied to society at large. Therelationship to the concept of "BIS" (Preparedness Considerations in the Planning Process) is analyzed. "BIS" is based on a principle of Invest in threat countermeasures whenever there is a planning opportunity. The report lists a number of potential adaptability measures from the sectors of power supply and road transport. There is a tendency for civil adaptability measures to involve less complex technology and therefore be available with less of a time lag than their military equivalents. On the other hand, the organizational inertia may well be a more serious problem in the civil sectors. We have drawn on experience from the management of the so-called Y2K problem to illustrate the latter point. An overall conclusion is that adaptability is an alternative that has merited greater recognition from civil preparedness representatives. A proposal is given on how to proceed with investigating adaptability measures.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182