Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Grundvattenmodellering och känslighetsbedömning av Revinge Hed : en pilotstudie inom ramen för ÖMAS.

Grundvattenmodellering och känslighetsbedömning av Revinge Hed : en pilotstudie inom ramen för ÖMAS. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Liljedahl Birgitta, Burman Jan, Sjöström Jan
Ort: Umeå
Sidor: 27
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-08
Rapportnummer: (FOA-R--00-01601-222)
Nyckelord Grundvattenmodell, ÖMAS, skötselplan, känslighetsbedömning
Sammanfattning Inom ramen för Fortifikationsverkets (FORTV) projekt ÖMAS (Övnings- och miljöanpassad skötselplan) finns en digital kartdatabas över Revinge Heds övningsområde. Databasen innehåller omfattande information om naturintressen, jordarter, vattenfrågor, civil och militär verksamhet m m. En viktig fråga i arbetet med skötselplanen, är de konsekvenser som kan uppstå vid eventuella spill av kemikalier till mark och grundvatten. För att öka kunskapen om grundvattensituationen i området har en grundvattenmodellering genomförts med hjälp av systemet GMS (Groundwater Modelling System). Modellen beskriver grundvattenströmning i 5 meters skikt ned till 30 meters nivå. Resultaten av modelleringen visar bland annat hur strömningen kan förändras med djupet, och hur varierande nederbörd och infiltration förändrar strömningsbilden. Med hjälp av resultaten från grundvattenmodelleringen har kommentarer lämnats avseende hydrogeologins betydelse för markkänsligheten inom Revinge Heds övningsområde.
Abstract Within the framework of ÖMAS (Management Plan Adapted to Training and Environment) of National Fortifications Administration a database of digital maps has been compiled concerning the training field of Revinge Hed. The database contains extensive data regarding environmental interests, type of soil, water interests, civil and military activities etc. An important quest within the management plan are the consequences in case of spill of chemicals to soil and groundwater. To improve the knowledge regarding the groundwater situation in the area, a groundwater model has been constructed by use of the GMS system (Groundwater Modelling System). The model describes the groundwater flow by layers of 5 metres thickness each, down to a depth of 30 metres. The results of the model shows how the groundwater flow can change with depth and how varying precipitation and infiltration changes the groundwater flow. Supported by the results of the modelling work, comments are made regarding the hydrogeological impact on land use at the training field of Revinge Hed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182